Zrušení trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
  b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení   
  c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části anebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odst. c) ohlašovně prokázat.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  K podání návrhu o zrušení údaje o trvalém pobytu je oprávněn:

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dle ustanovení § 12 odst. 1 písmena c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo k jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a občan tento objekt  nebo vymezenou část neužívá (obě podmínky musí být splněny současně).

  Při vyřízení žádosti postupuje správní orgán dle správního řádu a účastníky řízení jsou žadatel a ten, komu má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

  Správní orgán zpravidla postupuje tak, že oba účastníky předvolá k ústnímu jednání a žadatele vyzve k doložení dokladů od nemovitosti. V případě, že se účastníci řízení na některých skutečnostech neshodnou, nebo se některý z nich k ústnímu jednání nedostaví, provede správní orgán důkaz svědeckou výpovědí, zda se odpůrce v místě trvalého pobytu zdržuje či ne. Pokud není znám současný pobyt toho účastníka řízení, kterému má být trvalý pobyt zrušen, správní orgán mu ustanoví opatrovníka, který hájí jeho práva a písemnosti mu doručuje veřejnou vyhláškou. Řízení se ukončuje rozhodnutím, před jehož vydáním mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro jeho vydání.

  Pokud nejsou stanovené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny obě současně nebo se je nepodařilo prokázat, rozhodne správní orgán o tom, že žádosti se nevyhovuje.

  Pokud se žadatel rozhodne vzít svou žádost zpět nebo dojde ke změně trvalého pobytu toho účastníka řízení, kterému má být trvalý pobyt zrušen, řízení se usnesením zastaví.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  K zahájení správního řízení je třeba předložit návrh o zrušení trvalého pobytu a doklady dosvědčující uvedené skutečnosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, rozsudek soudu aj.). Je-li žadatel právnickou osobou (např. bytové družstvo), dokládá rovněž výpis z obchodního rejstříku. Doklady jsou předkládány v originále nebo v úředně ověřených kopiích.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Podáním návrhu u příslušného obecního úřadu. Příslušnost obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu občana, jemuž se ruší trvalý pobyt

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K návrhu o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

  • žadatel je oprávněn k podání žádosti, t.j.  jestliže je vlastníkem domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí) nebo, jestliže je oprávněn užívat byt (nájemní smlouva), jestliže je nájem bytu na dobu určitou, která již uplynula, rovněž doklad o prodloužení nájmu (např. dodatek ke smlouvě, potvrzení o pokračování nájmu)

  • odpůrci zaniklo právo byt užívat (pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, prohlášení o opuštění domácnosti atd.),

  • odpůrce dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové).

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Možno využít formulář, který je k dispozici na ohlašovně.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek ve výši 100,- Kč se hradí na místě při podání žádosti v hotovosti anebo platební kartou.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro  vyřízení žádosti  o zrušení údaje místa trvalého pobytu je správním řádem stanovena na 30 dnů, ve složitějších případech na 60 dnů, i tuto lhůtu  může nadřízený správní orgán podle potřeby prodloužit.

  V případě přerušení řízení lhůty neběží.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Hlavní zásadou správního řízení je spolupráce účastníka řízení se správním orgánem.

  Účastník řízení:

  • doplní neúplné podání ihned po výzvě správního orgánu

  • dostaví se k ústnímu jednání

  • přebírá písemnosti mu adresované do vlastních rukou

  • uvede pravdivě všechny skutečnosti potřebné k objasnění věci

  • doloží potřebné doklady a nic nezatají

  • navrhne důkazy, svědky

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Od 1. 1. 2006 je možno podání učinit i v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

  Podání  učiněné  dálnopisem, faxem a veřejnou  datovou sítí bez zaručeného elektronického podpisu je možné za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno osobně nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

  Podání je možné také učinit prostřednictvím datové schránky té osoby, ať už právnické či fyzické, která o zrušení údaje místa trvalého pobytu žádá.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  16.11.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno