Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Podle záměru se jedná o:

  • rozhodnutí o umístění stavby,
  • rozhodnutí o změně využití území,
  • rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
  • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je v působnosti úřadů městských obvodů,
  • rozhodnutí o ochranném pásmu,
  • územní souhlas,
  • společné povolení,
  • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

         Dále může následovat (u obecného stavebního úřadu):

  • ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení posuzované stavby autorizovaným inspektorem,
  • povolení změny stavby před jejím dokončením,
  • oznámení o užívání stavby, vydání kolaudačního souhlasu, vydání kolaudačního rozhodnutí,
  • povolení zkušebního provozu,
  • změna v užívání stavby,
  • odstranění stavby.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí a ostatní rozhodnutí a povolení může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava –Mariánské Hory.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

  Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného referenta odboru výstavby, VHaZ.

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  Pokud je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť  složitý případ - připočítává se doba až 30 dnů (60 dnů od zahájení řízení).

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci řízení jsou v jednotlivých řízeních stanoveni:

  zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V souladu s § 196 zákona č. 183 /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ohlášení, žádosti, návrhy a další podání, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

  Případné další činnosti, které budou po žadateli požadovány, budou upřesněny konkrétním pracovníkem stavebního úřadu pro danou stavbu,  v rámci příslušného  stavebního  obvodu.

 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  11.11.2019

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno