Žádost o přidělení čísla popisného, orientačního a evidenčního

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o přidělení čísla popisného, orientačního a evidenčního

 2. Základní informace k životní situaci

  Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná. Budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Stavební úřad nebo vlastník nemovitosti (budovy).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního s přílohami:

  • geometrický plán nebo kopie katastrální mapy vydaná a ověřená katastrálním úřadem
  • doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání (např. pravomocné kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas k užívání stavby, stanovisko k užívání stavby nebo stanovisko stavebního úřadu o existenci stavby).
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního podaná písemně nebo osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava-Mariánské Hory, kancelář č. 209, 2. patro budovy B radnice.

  Ludmila Dudová
  stavební technik
  +420599459203 209 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • písemná žádost o přidělení čísla popisného , orientačního nebo evidenčního s adresou, telefonem a čitelným podpisem vlastníka nemovitosti (budovy)
  • pravomocné kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby nebo stanovisko k užívání stavby (může být nahrazeno stanoviskem stavebního úřadu o existenci stavby)
  • geometrický plán nebo kopie katastrální mapy vydaná a ověřená stavebním úřadem
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou předepsány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, nejpozději do 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení určuje obecní úřad.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, podněty řeší odbor výstavby.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzické osobě, právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem  lze dle § 58 odst. 1 písm. c)  zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, v platném znění, uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Potřebné doklady lze získat na stavebním úřadě a na Katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Ostrava, Vítkovická 2, 702 00  Ostrava 2

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.11.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno