Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Podle záměru se jedná o:

  • rozhodnutí o umístění stavby,
  • rozhodnutí o změně využití území,
  • rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
  • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je v působnosti úřadů městských obvodů,
  • rozhodnutí o ochranném pásmu,
  • územní souhlas,
  • společné povolení,
  • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

         Dále může následovat (u obecného stavebního úřadu):

  • ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení posuzované stavby autorizovaným inspektorem,
  • povolení změny stavby před jejím dokončením,
  • oznámení o užívání stavby, vydání kolaudačního souhlasu, vydání kolaudačního rozhodnutí,
  • povolení zkušebního provozu,
  • změna v užívání stavby,
  • odstranění stavby.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí a ostatní rozhodnutí a povolení může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava –Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, odbor výstavby, v kancelářích uvedených u jednotlivých kontaktních pracovníků.

  Ing. Miloslav Boháč, MBA
  vedoucí odboru výstavby
  +420599459215 208 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Ludmila Dudová
  stavební technik
  +420599459203 209 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Ing. Dagmar Pulchartová
  referent agendy stavebního řádu
  +420599459242 205 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Miluše Slezáková
  referent agendy odboru výstavby
  +420599459218 207 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Ing. Tereza Žurková
  referent agendy stavebního řádu
  +420599459235 216 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

  Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného referenta odboru výstavby, VHaZ.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  Pokud je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť  složitý případ - připočítává se doba až 30 dnů (60 dnů od zahájení řízení).

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci řízení jsou v jednotlivých řízeních stanoveni:

  zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V souladu s § 196 zákona č. 183 /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ohlášení, žádosti, návrhy a další podání, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

  Případné další činnosti, které budou po žadateli požadovány, budou upřesněny konkrétním pracovníkem stavebního úřadu pro danou stavbu,  v rámci příslušného  stavebního  obvodu.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Veškeré právní předpisy týkající se této životní situace jsou uvedeny v bodě "Podmínky a postup pro řešení životní situace".

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení.
  Odvolání se ve věcech obecného stavebního úřadu podává k Magistrátu města Ostravy, odboru stavebně správnímu
  a ve věcech speciálního stavebního úřadu pro komunikace k Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy,
  ve všech případech prostřednictvím odboru výstavby Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
  Počet vyhotovení odvolání musí být shodný s počtem účastníků řízení uvedených v  rozhodnutí.
  Odvolání se podává běžnou formou dopisu, ve kterém by měly být základní údaje, tj. kdo odvolání podává, proti kterému rozhodnutí (číslo rozhodnutí, datum vydání, číslo jednací) a z obsahu musí být zřejmý důvod odvolání. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.
  V rámci mimořádných opravných prostředků lze:
  Podat podnět na přezkoumání pravomocného rozhodnutí. Podnět k němu podává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy.
  Obnovit řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce jsou stanoveny  v  zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Na územní rozhodnutí zpravidla navazuje vydání stavebního povolení podle druhu a rozsahu stavby.

  Jedná se o stavební povolení vydávaná obecným stavebním úřadem (pozemní stavby a inženýrské sítě, s výjimkou vodovodů a kanalizací).

  V řízeních u speciálních stavebních úřadů je stavebník povinen prokázat splnění podmínek vydaného územního rozhodnutí ve smyslu § 15 stavebního zákona. O ověření splnění podmínek územního rozhodnutí je nutno požádat u stavebního úřadu, který vydal územní rozhodnutí. Podkladem pro ověření je dokumentace pro stavební řízení, popřípadě písemné prohlášení stavebníka, že splnil jednotlivé podmínky územního rozhodnutí.

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  21.11.2022

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno