Povolování staveb místních a veřejně přístupných účelových komunikací

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování staveb místních a veřejně přístupných účelových komunikací

 2. Základní informace k životní situaci

  Odbor výstavby vykonává působnost speciálního stavebního úřadu  pro stavby místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace.  

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žadatelem o stavební povolení může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)   a  zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava –Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, odbor výstavby, kanc. č. 205 a 208

  Ing. Miloslav Boháč, MBA
  vedoucí odboru výstavby
  +420599459215 208 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Ing. Dagmar Pulchartová
  referent agendy stavebního řádu
  +420599459242 205 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   Průkaz totožnosti v případě fyzické osoby, u právnických osob zplnomocnění k jednání.

  • Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

   Poplatky se hradí v hotovosti nebo kartou na pokladně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, nebo elektronicky.

  • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

   Pokud je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť  složitý případ - připočítává se doba až 30 dnů (60 dnů od zahájení řízení).

  • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

   Účastníci řízení jsou v jednotlivých řízeních stanoveni:

   zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

   zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

   zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

   V souladu s § 196 zákona č. 183 /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ohlášení, žádosti, návrhy a další podání, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 226/2002 Sb.)

   Případné další činnosti, které budou po žadateli požadovány, budou upřesněny konkrétním pracovníkem speciální stavebního úřadu pro danou stavbu,  v rámci příslušného  stavebního  obvodu.

  • Elektronická služba, kterou lze využít

   Elektronická podatelna

  • Podle kterého právního předpisu se postupuje

   Veškeré právní předpisy týkající se této životní situace jsou uvedeny v bodě  "Podmínky a postup pro řešení životní situace".

  • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

   Proti rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení.
   Odvolání ve věcech speciálního stavebního úřadu pro komunikace k Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, ve všech případech prostřednictvím odboru výstavby Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
   Počet vyhotovení odvolání musí být shodný s počtem účastníků řízení uvedených v  rozhodnutí.
   Odvolání se podává běžnou formou dopisu, ve kterém by měly být základní údaje, tj. kdo odvolání podává, proti kterému rozhodnutí (číslo rozhodnutí, datum vydání, číslo jednací) a z obsahu musí být zřejmý důvod odvolání. Náležitosti odvolání se řídí § 37 odst. 2 správního řádu.

  • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   Sankce jsou stanoveny  v  zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
   a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Související životní situace a návody, jak je řešit

   V řízeních u speciálních stavebních úřadů je stavebník povinen prokázat splnění podmínek vydaného územního rozhodnutí ve smyslu § 15 stavebního zákona. O ověření splnění podmínek územního rozhodnutí je nutno požádat u stavebního úřadu, který vydal územní rozhodnutí. Podkladem pro ověření je dokumentace pro stavební řízení, popřípadě písemné prohlášení stavebníka, že splnil jednotlivé podmínky územního rozhodnutí.

  • Popis byl naposledy aktualizován

   21.04.2023

  • Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno