Schválení podnájmu v obecním bytě

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Schválení podnájmu v obecním bytě

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemce, který chce přenechat obecní byt do podnájmu třetí osobě, musí písemně požádat o souhlas Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky prostřednictví bytového odboru. Souhlas je vydáván zcela výjimečně, a to řádným nájemcům, kteří nemohou pronajatý byt dočasně užívat.
  Podnájem nelze povolit v domech s pečovatelskou službou a domech zvláštního určení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce, který v bytě nebude trvale bydlet (např. z důvodu studijního či pracovního mimo trvalé bydliště).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O souhlasu s podnájmem bytu rozhoduje Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Tento souhlas je udělován na dobu určitou, maximálně na 1 rok. Podnájem lze opakovaně povolit pouze 1x, a to vždy maximálně na 1 rok.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat osobně na bytový odbor podnájemní smlouvu, kterou mezi sebou uzavřel nájemce s podnájemcem a zároveň vyplněné formuláře:

  Žádost o schválení podnájmu v bytě
  Souhlas se zpracováním osobních údajů

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, budova B,  kancelář č. 102

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 11.30.; 12.30 – 17.00

  Hana Chomičová
  referent bytové agendy
  +420599459228 102 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz (předkládá nájemce i podnájemce)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici na bytovém odboru, kancelář č. 102, případně si lze stáhnout zde:

  Žádost o schválení podnájmu v bytě
  Souhlas se zpracováním osobních údajů

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů od podání žádosti o schválení podnájmu v bytě je vydán souhlas s podnájmem, a to písemnou formou. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  nájemce a podnájemce

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  § 2274 - § 2278 Podnájem, dle občanského zákoníku, Zákon č. 89/2012 Sb

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k věci bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.09.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno