Dítě bez péče rodičů - úmrtí, náhlé onemocnění, opuštění dítěte aj.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Jde o případy, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných ze jeho výchovu a není zde jiná osoba, která by na se mohla o dítě postarat.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě bez péče rodičů - úmrtí, náhlé onemocnění, opuštění dítěte aj.

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není zde žádná jiná osoba, která by na toto období mohla péči o dítě zajistit.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto oznámení (upozornění) lze učinit různými způsoby, a to jak osobně, telefonicky, písemně formou dopisu, ale i e-mailem. Je samozřejmostí, že se prověřují i anonymní upozornění. Ve smyslu § 57 zákona číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je osoba, která předala upozornění chráněná mlčenlivostí (anonymita).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlásit skutečnost, že se dítě ocitlo bez péče odpovědné osoby.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Ostravy, tj. všechny úřady městských obvodů včetně magistrátu.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při řešení této životní situace nejsou zapotřebí konkrétní formuláře.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané věci podat důležité informace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s pracovníky odboru sociálně-právní ochrany dětí.

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  24.07.2020

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno