Dítě v situaci rozvodu, rozchodu rodičů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě v situaci rozvodu, rozchodu rodičů

 2. Základní informace k životní situaci

  Ve všech případech, kdy soud projednává úpravu práv a povinností rodičů k dítěti, je orgán sociálně-právní ochrany dětí ustanoven tzv. kolizním opatrovníkem. Úkolem kolizního opatrovníka je hájit zájmy dítěte.  I v dalších případech, kdy se rodiče dítěte rozcházejí a jejich rozchod je provázen složitou situací, související zejména s komunikací mezi nimi, je OSPOD povinen působit při obnovení narušených funkcí rodiny.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, zdravotnické zařízení a další). Oznámení (upozornění) lze učinit různými způsoby, a to jak osobně, telefonicky, písemně formou dopisu, ale i e-mailem. Je samozřejmostí, že se prověřují i anonymní upozornění. Ve smyslu § 57 zákona číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je osoba, která předala upozornění chráněná mlčenlivostí (anonymita).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky, každé oznámení je prošetřeno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Sdělit pracovníkům sociálně-právní ochrany děti skutečnosti, které s daným případem souvisí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Ostravy, tj. všechny úřady městských obvodů včetně magistrátu. 

  Klíčovým orgánem sociálně-právní ochrany dětí je orgán místně příslušný dle trvalého pobytu dítěte.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava

  Úřad městkého obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  odbor sociálně-právní ochrany dětí

  Přemyslovců 65 - budova B, přízemí, kanceláře č.10-13

  709 00   Ostrava

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  Středa

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  I v ostatních dnech je možné kontaktovat jakéhokoli zaměstnance odboru sociálně-právní ochrany dětí, který poskytne poradenskou službu nebo předá konkrétní informace příslušnému zaměstnanci.

  Bc. Jitka Jemelková, DiS.
  sociální pracovník
  599459217 12 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Ivana Kopecká
  sociální pracovník
  599459271 10 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Mgr. Zuzana Policarová
  sociální pracovník
  599459271 10 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Nelly Svobodová
  sociální pracovník
  599459270 11 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Mgr. Petra Štenclová
  vedoucí odboru
  599459229 13 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou požadovány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s OSPOD, dalšími odbornými službami a aktivní přístup rodičů při řešení situace.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno. 

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta rodičům za nespolupráci s OSPOD až do 20.000 Kč (§ 53 odst. 5 Zákona o SPOD).

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Kontakty dětí s dalšími příbuznými, zejm. s prarodiči. Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit, případně poradensky pomůže při sepsání návrhu k soudu na úpravu styku s dítětem. 

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  24.07.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno