Dítě bez péče rodičů - úmrtí, náhlé onemocnění, opuštění dítěte aj.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Jde o případy, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných ze jeho výchovu a není zde jiná osoba, která by na se mohla o dítě postarat.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě bez péče rodičů - úmrtí, náhlé onemocnění, opuštění dítěte aj.

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto oznámení (upozornění) lze učinit různými způsoby, a to jak osobně, telefonicky, písemně formou dopisu, ale i e-mailem. Je samozřejmostí, že se prověřují i anonymní upozornění. Ve smyslu § 57 zákona číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je osoba, která předala upozornění chráněná mlčenlivostí (anonymita).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlásit skutečnost, že se dítě ocitlo bez péče odpovědné osoby.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Ostravy, tj. všechny úřady městských obvodů včetně magistrátu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava

  odbor sociálně-právní ochrany dětí

  ul. Přemyslovců 65

  budova B, přízemí, kanceláře č. 10-13

  709 00   Ostrava-Mariánské Hory

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  Středa

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  I v ostatních dnech je možné kontaktovat jakéhokoli zaměstnance odboru sociálně-právní ochrany dětí, který poskytne poradenskou službu nebo předá konkrétní informace příslušnému zaměstnanci. Nejlépe po předchozí telefonické domluvě dle kontaktního seznamu.

  Mgr. Petra Hujdusová, MPA
  vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí
  +420599459229 13 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Jitka Jemelková, DiS.
  sociální pracovník
  +420599459217 12 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Jana Koběrská
  kurátor pro děti a mládež
  +420599459209 12 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Ivana Kopecká
  sociální pracovník
  +420599459271 10 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Mgr. Zuzana Policarová
  sociální pracovník
  +420599459282 10 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Nelly Svobodová, MBA
  vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí
  +420599459270 13 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Mgr. Markéta Vnenková
  kurátor pro děti a mládež
  +420599459286 12 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při řešení této životní situace nejsou zapotřebí konkrétní formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané věci podat důležité informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s pracovníky odboru sociálně-právní ochrany dětí.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Jaké jsou související předpisy

  Úmluva o právech dítěte, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Trestní zákon, Trestní řád, Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, Zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních, Zákon o sociálních službách, Zákon o státní sociální podpoře, Zákon o pomoci v hmotné nouzi atd.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ustanovení § 53 odst. 5, lze rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte uložit orgánem sociálně-právní ochrany  pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c) - nespolupracuje. Pokutu lze uložit opakovaně. Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy byla povinnost porušena. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor sociálně právní ochrany dětí, Úřad městského obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.

 20. Datum konce platnosti popisu

  18.04.2023

 21. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Neuvedeno