Dítě s výchovnými problémy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě s výchovnými problémy

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o situace, kdy chování nezletilého dítěte působí obtíže rodičovské nebo jiné autoritě (např. škola).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, policie a další). Oznámení (upozornění) lze učinit různými způsoby, a to jak osobně, telefonicky, písemně formou dopisu, ale i e-mailem. Je samozřejmostí, že se prověřují i anonymní upozornění. Ve smyslu § 57 zákona číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je osoba, která předala upozornění chráněná mlčenlivostí (anonymita).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Ostravy, tj, všechny úřady městských obvodů včetně magistrátu.  

  Klíčovým orgánem sociálně-právní ochrany dětí je orgán místně příslušný dle trvalého pobytu dítěte.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Statutátní město Ostrava

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  odbor sociálně-právní ochrany dětí

  ul. Přemyslovců 65

  budova "B", přízemí, kanceláře č.10-13

  709 00   Ostrava-Mariánské Hory

  Úřední hodiny:

  Pondělí         08:00 - 11:30         12:30 - 17:00

  Středa          08:00 - 11:30         12:30 - 17:00

  I v ostatních dnech je možné kontaktovat jakéhokoli zaměstnance odboru sociálně-právní ochrany dětí, který poskytne poradenskou službu nebo předá konkrétní informace příslušnému zaměstnanci. Nejlépe po předchozí telefonické domluvě dle kontaktního seznamu.

  Bc. Jana Koběrská
  kurátor pro děti a mládež
  599459209 12 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Mgr. Petra Hujdusová
  vedoucí odboru
  599459229 13 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení není nutno předkládat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou požadovány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce se zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Je možné se kontaktovat na těchto emailových adresách:

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle Zákona o SPOD ustanovení § 53 odst. 5, lze rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte uložit orgánem sociálně-právní ochrany  pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c) - nespolupracuje. Pokutu lze uložit opakovaně. Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy byla povinnost porušena. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Situace domácího násilí v rodině, partnerské neshody rodičů, rozvodové a rozchodové situace… Jakákoli náročná situace v rodině může vést k nezvládnutí péče o dítě, kdy dítě reaguje výchovnými problémy. Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit. 

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno