Připojení komunikace nebo sousední nemovitosti na místní komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Připojení komunikace nebo sousední nemovitosti na místní komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Na místní komunikaci lze připojit jinou pozemní komunikaci a sousední nemovitost sjezdem nebo křižovatkou.  Dle § 10 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, souvisí-li připojením pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na místní komunikace, vyžadující povolení podle tohoto zákona, se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o povolení připojení rozhodnutí o povolení záměru příslušný stavební úřad. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované komunikace nebo vlastník sousední nemovitosti.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, odbor místního hospodářství, kancelář č. 6, přízemí budovy A radnice.

  Magdalena Burianová
  referent agendy MH a D
  +420599459238 6 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o připojení komunikace na jinou pozemní komunikaci,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Projektovou dokumentaci (situaci, z níž jsou patrné parametry připojení, zejména rozhledové vzdálenosti), např.       v měřítku 1:200, průvodní zprávu + technickou zprávu – popis připojení), zpracovanou oprávněnou osobou,
  • Souhlas vlastníka a správce komunikace – vydává se na odboru místního hospodářství Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava  – Mariánské Hory, 709 36 (v případě dotčení  místní komunikace I. a II. třídy vyjádření Ostravských komunikací, a.s., Novoveská 25, Ostrava – Mariánské Hory),
  • Souhlas Policie České republiky, Městského ředitelství, Dopravního inspektorátu, Výstavní 55, Ostrava,
  • Příp. souhlas vlastníka pozemku, pokud je předmětem žádosti připojení nemovitosti přes pozemek, jehož vlastníkem není žadatel.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za povolení připojení komunikace nebo sousední nemovitosti místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na místní komunikaci je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky, příp. vlastník pozemku, přes který je připojení vedeno.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad podané žádosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neoprávněné zřízení, úprava nebo zrušení připojení komunikace nebo sousední nemovitosti na místní komunikaci je u fyzické osoby přestupkem a u právnické osoby a podnikajících fyzických osob správním deliktem, za který lze uložit pokutu do 300 000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  24.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno