Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

 2. Základní informace k životní situaci

  Poplatky za užívání veřejného prostranství :

  - za provádění výkopových prací

  - za umístění stavebního zařízení

  - za umístění zařízení pro poskytování služeb

  - za umístění pro prodej

  - za umístění reklamního zařízení

  - za umístění lunaparků, cirkusů a podobných zařízení

  - za vyhrazené parkovací místo

  - za užívání veřejného prostranství pro kulturní, reklamní nebo sportovní akce

  - za vyhrazené parkovací místo

  - za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Občan /fyzická osoba/ nebo právnická osoba (dále jen „poplatník“), které je místní poplatek vyměřen nebo s nímž je úhrada sjednána, případně jím zmocněná osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou přiznání se k místnímu poplatku za užívání VP je skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba fakticky užívá VP některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou uvedeny v Obecně závazném nařízením města Ostravy č. 18/2019 o místních poplatcích. Mapa veřejného prostranství je přílohou OZV 18/2019 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  K vyřízení přiznání místního poplatku a výpočtu poplatku  se poplatník dostaví do kanceláře č. 6 odboru místního hospodářství Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  odbor místního hospodářství

  Přemyslovců 63

  709 36  Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  Odbor místního hospodářství
  Přemyslovců 63709 36  Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

   

   

   

   

   

   

  Eva Galusová +420599459294
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Fyzická osoba předloží platný občanský průkaz, popř. náhradní doklad totožnosti – cestovní pas.

  Právnická osoba (podnikatelský subjekt) doloží platné živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 15/2021 o místních poplatcích

  Sazby místního poplatku dle OZV 15/2021 – čl. 6 odst. 1 písm.

  A

  za provádění výkopových prací

  do 30 dnů 5 Kč/m2/den   nad 30 dnů 10 Kč/m2/den   havárie: 5   Kč/m2/den

  B

  za umístění dočasné stavby sloužící pro   poskytování prodeje a služeb

  10 Kč/m2/den    100 Kč/m2/měsíc

  C

  za umístění zařízení sloužícího pro   poskytování prodeje

  50 Kč/m2/den    250 Kč/m2/týden               500 Kč/m2/měsíc

  D

  za umístění zařízení sloužícího pro   poskytování služeb

  5 Kč/m2/den      20 Kč/m2/týden   75   Kč/m2/měsíc

  E

  za umístěn stavebního zařízení (vč.   stavebních mechanizmů)

  do 30   dnů 1 Kč/m2/den        od 31 do 100 dnů 5 Kč/m2/den  

  nad 100 dnů 10 Kč/m2/den  

  F

  za umístění reklamního zařízení

  20 Kč/m2/den    100 Kč/m2/týden               300 Kč/m2/měsíc

  G

  za umístění zařízení cirkusů

  1 Kč/m2/den

  H

  za umístění zařízení lunaparků a podobných   atrakcí

  50 Kč/m2/den    250 Kč/m2/týden

  I

  za umístění skládek

  10 Kč/m2/den    havárie: 5 Kč/m2/den

  J

  za vyhrazení trvalého parkovacího místa

  FO: 90   Kč/m2/měsíc     PO, NA: 180   Kč/m2/měsíc 

  K

  za užívání VP pro kulturní a sportovní akce

  1 Kč/m2/den

  L

  za užívání VP pro reklamní akce

  1 Kč/m2/den

  M

  za užívání VP pro potřeby tvorby filmových a   televizních děl

  10 Kč/m2/den

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Poplatník je povinen ohlásit užívání VP správci poplatku nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání VP, v případě zvláštního užívání VP z důvodu havárie je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději v den zahájení užívání VP.
  • Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky (sazba x m2x počet dnů):

  - pokud částka za užívání VP nepřesáhne 50 000 Kč je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s užívání VP započato

  - pokud částka za užívání VP přesáhne 50 000 Kč je poplatek splatný nejpozději 10. den, kdy užívání VP skončilo

  - u havárie je poplatek splatný v den ohlášení VP

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • poplatník
  • zplnomocněný zástupce
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad podaného ohlášení.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

  ID datové schránky:    nrcbfsn

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy  č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Řádný opravný prostředek – odvolání nebo rozklad, uplatní se všude tam, kde není ze zákona vyloučeno. Poučení o přípustnosti odvolání je obsaženo v každém vydaném rozhodnutí správce daně.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění povinnosti nepeněžité povahy – nesplní ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (§ 247 odst. 2 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
  • Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem – rozhodnutím (§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích)

  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.10.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno