Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

Poslední změna: Úterý 20.12.2011 10:09

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

 2. Základní informace k životní situaci

  Poplatky za užívání veřejného prostranství :

  - za provádění výkopových prací

  - za umístění stavebního zařízení

  - za umístění zařízení pro poskytování služeb

  - za umístění pro prodej

  - za umístění reklamního zařízení

  - za umístění lunaparků, cirkusů a podobných zařízení

  - za vyhrazené parkovací místo

  - za užívání veřejného prostranství pro kulturní, reklamní nebo sportovní akce

  - za vyhrazené parkovací místo

  - za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Občan /fyzická osoba/ nebo právnická osoba (dále jen „poplatník“), které je místní poplatek vyměřen nebo s nímž je úhrada sjednána, případně jím zmocněná osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou přiznání se k místnímu poplatku za užívání VP je skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba fakticky užívá VP některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou uvedeny v Obecně závazném nařízením města Ostravy č. 4/2016 o místních poplatcích. Mapa veřejného prostranství je přílohou OZV 4/2016 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  K vyřízení přiznání místního poplatku a výpočtu poplatku  se poplatník dostaví do kanceláře č.7 odboru místního hospodářství Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  odbor místního hospodářství

  Přemyslovců 63

  709 36  Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  Odbor místního hospodářství
  Přemyslovců 63709 36  Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

   

   

   

   

   

   

  Květoslava Miřijovská
  referent agendy MH a D
  599459246 6 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Fyzická osoba předloží platný občanský průkaz, popř. náhradní doklad totožnosti – cestovní pas.

  Právnická osoba (podnikatelský subjekt) doloží platné živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Obecně závazné nařízení města Ostravy č. 4/2016 o místních poplatcích

  Sazby místního poplatku dle OZV 4/2016 – čl. 6 odst. 1 písm.

  A

  za provádění výkopových prací

  10   Kč/m2/den                          havárie: 5 Kč/m2/den  

  B

  za umístění dočasné stavby sloužící pro   poskytování prodeje a služeb

  10   Kč/m2/den              100   Kč/m2/měsíc

  C

  za umístění zařízení sloužícího pro   poskytování prodeje

  40   Kč/m2/den              200   Kč/m2/týden                     400   Kč/m2/měsíc

  D

  za umístění zařízení sloužícího pro   poskytování služeb

  5   Kč/m2/den                            20   Kč/m2/týden                       75   Kč/m2/měsíc

  E

  za umístěn stavebního zařízení (vč. stavebních   mechanizmů)

  10   Kč/m2/den              havárie:   5 Kč/m2/den

  F

  za umístění reklamního zařízení

  20   Kč/m2/den              100   Kč/m2/týden                     300   Kč/m2/měsíc

  G

  za umístění zařízení cirkusů

  1   Kč/m2/den

  H

  za umístění zařízení lunaparků a podobných   atrakcí

  50   Kč/m2/den              250   Kč/m2/týden

  I

  za umístění skládek

  10   Kč/m2/den              havárie:   5 Kč/m2/den

  J

  za vyhrazení trvalého parkovacího místa

  FO:   75 Kč/m2/měsíc   PO, NA: 150   Kč/m2/měsíc 

  K

  za užívání VP pro kulturní a sportovní akce

  1   Kč/m2/den

  L

  za užívání VP pro reklamní akce

  1   Kč/m2/den

  M

  za užívání VP pro potřeby tvorby filmových a   televizních děl

  10   Kč/m2/den

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Poplatník je povinen ohlásit užívání VP správci poplatku nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání VP, v případě zvláštního užívání VP z důvodu havárie je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději v den zahájení užívání VP.
  • Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky (sazba x m2x počet dnů):

  - pokud částka za užívání VP nepřesáhne 50 000 Kč je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s užívání VP započato

  - pokud částka za užívání VP přesáhne 50 000 Kč je poplatek splatný nejpozději 10. den, kdy užívání VP skončilo

  - u havárie je poplatek splatný v den ohlášení VP

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • poplatník
  • zplnomocněný zástupce
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad podaného ohlášení.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

  ID datové schránky:    nrcbfsn

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy  č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Řádný opravný prostředek – odvolání nebo rozklad, uplatní se všude tam, kde není ze zákona vyloučeno. Poučení o přípustnosti odvolání je obsaženo v každém vydaném rozhodnutí správce daně.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění povinnosti nepeněžité povahy – nesplní ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (§ 247 odst. 2 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
  • Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem – rozhodnutím (§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích)

  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »