Ochrana zvířat proti týrání

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ochrana zvířat proti týrání

 2. Základní informace k životní situaci

  Prověřují se podněty a řeší se přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý, kdo bude mít podezření, že v jeho okolí dochází k týrání zvířat nebo dojde k uniku zvířete na veřejném prostranství, kdy může být napadeno jiné zvíře či osoba

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Při úniku zvířete a možného napadení jiného zvířete nebo osoby podat podnět na Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství. Při podezření z týrání nebo nedostatečné péče o zvíře dle akutnosti podat podnět na Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství nebo kontaktovat Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Ostrava. Na návrh orgánu veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření (např. umístění týraného zvířete do náhradní péče, snížení počtu zvířat, pozastavení činnosti, atd.).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním podnětu na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství nebo oznámením Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Ostrava.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory, odbor místního hospodářství nebo Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, odbor místního hospodářství, kancelář č. 9, přízemí budova A.

  Ing. Martina Volfová, Ph.D.
  referent agendy MH
  +420599459288 8 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou specifikovány

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Není specifikován žádný vzorový formulář.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Nejsou specifikovány.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou specifikovány.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou specifikovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 501/2020 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě příkazu odpor ve lhůtě do 8 dnů ode dne jeho doručení k Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. V případě rozhodnutí odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle zákona č. 501/2020 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, se výše sankce stanovuje na základě typu přestupků či správního deliktu a zhodnocení konkrétní situace.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno