Dítě s výchovnými problémy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě s výchovnými problémy

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o situace, kdy chování nezletilého dítěte působí obtíže rodičovské nebo jiné autoritě (např. škola).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, policie a další). Oznámení (upozornění) lze učinit různými způsoby, a to jak osobně, telefonicky, písemně formou dopisu, ale i e-mailem. Je samozřejmostí, že se prověřují i anonymní upozornění. Ve smyslu § 57 zákona číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je osoba, která předala upozornění chráněná mlčenlivostí (anonymita).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Ostravy, tj, všechny úřady městských obvodů včetně magistrátu.  

  Klíčovým orgánem sociálně-právní ochrany dětí je orgán místně příslušný dle trvalého pobytu dítěte.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  odbor sociálně-právní ochrany dětí

  ul. Přemyslovců 65

  budova B, přízemí, kanceláře č. 10-13

  709 00   Ostrava-Mariánské Hory

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  Středa

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  I v ostatních dnech je možné kontaktovat jakéhokoli zaměstnance odboru sociálně-právní ochrany dětí, který poskytne poradenskou službu nebo předá konkrétní informace příslušnému zaměstnanci. Nejlépe po předchozí telefonické domluvě dle kontaktního seznamu.

  Mgr. Petra Hujdusová, MPA
  vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí
  +420599459229 13 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Jitka Jemelková, DiS.
  sociální pracovník
  +420599459217 12 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Jana Koběrská
  kurátor pro děti a mládež
  +420599459209 12 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Ivana Kopecká
  sociální pracovník
  +420599459271 10 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Mgr. Zuzana Policarová
  sociální pracovník
  +420599459282 10 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Nelly Svobodová, MBA
  vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí
  +420599459270 13 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Mgr. Markéta Vnenková
  kurátor pro děti a mládež
  +420599459286 12 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení není nutno předkládat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou požadovány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce se zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Jaké jsou související předpisy
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle Zákona o SPOD ustanovení § 53 odst. 5, lze rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte uložit orgánem sociálně-právní ochrany  pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c) - nespolupracuje. Pokutu lze uložit opakovaně. Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy byla povinnost porušena. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 19. Další související informace
 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Situace domácího násilí v rodině, partnerské neshody rodičů, rozvodové a rozchodové situace… Jakákoli náročná situace v rodině může vést k nezvládnutí péče o dítě, kdy dítě reaguje výchovnými problémy. Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit. 

 22. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor sociálně právní ochrany dětí, Úřad městského obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky

 23. Kontaktní osoba
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 25. Popis byl naposledy aktualizován
 26. Datum konce platnosti popisu

  18.04.2023

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Neuvedeno