Nahlášení nepovolené skládky odpadu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nahlášení nepovolené skládky odpadu

 2. Základní informace k životní situaci

  Odložení odpadů mimo vyhrazená místa (založení skládky odpadů) k řešení je příslušná obec na jejím katastrálním území k odložení došlo

  Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky – k. ú. Mariánské Hory, Zábřeh - Hulváky

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý, kdo zjistí

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Oznámením (písemně, ústně, telefonicky, elektronicky) na Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, v případě, že jste na místě v době páchání přestupku, volejte městskou polici 156.

  Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy nebo jakékoli jiné mapy s vyznačením skládky, event. Fotografie a další poznatky vedoucí k usvědčení viníka.

  Katastrální mapu lze získat bezplatně na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a viz. předchozí bod

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory, odbor místního hospodářství.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, odbor místního hospodářství, kancelář č. 9, přízemí budova A.

  Ing. Martina Volfová, Ph.D.
  referent agendy MH
  +420599459288 8 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy nebo jakékoli jiné mapy s vyznačením skládky, event. Fotografie a další poznatky vedoucí k usvědčení viníka.

  Katastrální mapu lze získat bezplatně na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  S vaším souhlasem a v případě potřeby můžete být vyzván k podání svědectví.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (právnické a podnikající fyzické osoby).

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (právnické a podnikající fyzické osoby).

  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (fyzické osoby).

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, může obec uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 200 000 Kč, pokud tato osoba odloží věc mimo vyhrazené místo.

  Podle ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, může obec uložit fyzické osobě pokutu do výše 50 000 Kč, pokud neoprávněně založí skládku.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  17.06.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno