Nahlášení nepovolené skládky odpadu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nahlášení nepovolené skládky odpadu

 2. Základní informace k životní situaci

  Odložení odpadů mimo vyhrazená místa (založení skládky odpadů) k řešení je příslušná obec na jejím katastrálním území k odložení došlo

  Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky – k. ú. Mariánské Hory, Zábřeh - Hulváky

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý, kdo zjistí

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Oznámením (písemně, ústně, telefonicky, elektronicky) na Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, v případě, že jste na místě v době páchání přestupku, volejte městskou polici 156.

  Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy nebo jakékoli jiné mapy s vyznačením skládky, event. Fotografie a další poznatky vedoucí k usvědčení viníka.

  Katastrální mapu lze získat bezplatně na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a viz. předchozí bod

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory, odbor místního hospodářství.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, odbor místního hospodářství, kancelář č. 9, přízemí budova A.

  Ing. Martina Volfová, Ph.D.
  referent agendy MH
  +420599459288 8 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy nebo jakékoli jiné mapy s vyznačením skládky, event. Fotografie a další poznatky vedoucí k usvědčení viníka.

  Katastrální mapu lze získat bezplatně na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  S vaším souhlasem a v případě potřeby můžete být vyzván k podání svědectví.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (právnické a podnikající fyzické osoby).

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (právnické a podnikající fyzické osoby).

  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (fyzické osoby).

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, může obec uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 200 000 Kč, pokud tato osoba odloží věc mimo vyhrazené místo.

  Podle ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, může obec uložit fyzické osobě pokutu do výše 50 000 Kč, pokud neoprávněně založí skládku.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  17.06.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace