Vyjádření k umístění stavby - z hlediska dopravy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyjádření k umístění stavby - z hlediska dopravy

 2. Základní informace k životní situaci

  Vyjádření k umístění stavby slouží jako podklad pro vydání příslušného povolení nebo jiného opatření za účelem umístění stavby, provedení nebo užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žadatelem o vyjádření  může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání  písemné žádosti, která mimo obecných náležitostí dle §  37 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí obsahovat požadované přílohy, kterými jsou situační zákres stavby v platné katastrální mapě, základní stavebně technické údaje o stavbě nebo projektová dokumentace, která bude podkladem pro vydání  rozhodnutí  nebo jiného opatření  dle  zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v předcházejícím bodě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, odbor místního hospodářství, kancelář č. 6, přízemí budovy A radnice.

  Ing. Hana Ocásková
  referent agendy MH
  +420599459239 6 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Plnou moc v případě zastupování žadatele.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vyjádření.

  Formulář není předepsán. Můžete použít Žádost o stanovisko vlastníka komunikace

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání vyjádření není stanoven.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V jednoduchých případech do 30 dnů. Ve složitějších případech s nutností posouzení stavu na místě a v případě nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech sousedních městských obvodů ve lhůtě 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad v podané žádosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Vnitřní předpisy.

  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

   

 16. Jaké jsou související předpisy

  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební řád), ve znění pozdějších předpisů

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podáním stížnosti k odboru místního hospodářství Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Na vydané vyjádření navazuje zpravidla příslušné povolení nebo jiné opatření za účelem umístění stavby, provedení nebo užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, které vydává odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy, příp. odbor výstavby Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. V souvislosti s obsahem a aktuálností vydaného vyjádření může být doba platnosti nebo účel vyjádření omezen.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor místního hospodářství

 24. Kontaktní osoba
  Magdalena Burianová
  referent agendy MH a D
  +420599459238 6 / Ostrava , Přemyslovců 63
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  05.10.2016

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  07.12.2022

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace