Vyjádření k umístění stavby - z hlediska dopravy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyjádření k umístění stavby - z hlediska dopravy

 2. Základní informace k životní situaci

  Vyjádření k umístění stavby slouží jako podklad pro vydání příslušného povolení nebo jiného opatření za účelem umístění stavby, provedení nebo užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žadatelem o vyjádření  může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání  písemné žádosti, která mimo obecných náležitostí dle §  37 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí obsahovat požadované přílohy, kterými jsou situační zákres stavby v platné katastrální mapě, základní stavebně technické údaje o stavbě nebo projektová dokumentace, která bude podkladem pro vydání  rozhodnutí  nebo jiného opatření  dle  zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v předcházejícím bodě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Plnou moc v případě zastupování žadatele.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vyjádření.

  Formulář není předepsán. Můžete použít Žádost o stanovisko vlastníka komunikace

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání vyjádření není stanoven.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V jednoduchých případech do 30 dnů. Ve složitějších případech s nutností posouzení stavu na místě a v případě nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech sousedních městských obvodů ve lhůtě 60 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad v podané žádosti.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  07.12.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno