Škody na zdraví nebo na majetku v souvislosti s pozemní komunikací

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Škody na zdraví nebo na majetku v souvislosti s pozemní komunikací

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o škody na zdraví a majetku, které vznikly  zejména v důsledku závadného stavu pozemních komunikacích podle ust. § 27 odst. 2, 3 a 4  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dle  uvedeného ustanovení zákona vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit. U závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky musí takovou závadu zmírnit nebo na ni předepsaným způsobem upozornit. Vlastník místní komunikace nebo chodníku dále odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky musí takovou závadu zmírnit nebo na ni předepsaným způsobem upozornit. Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o úhradu za škodu na  zdraví nebo majetku  může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání  písemné žádosti, která mimo obecných náležitostí dle §  37 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat požadované přílohy.

  V písemné žádosti o úhradu škody na zdraví je nutno uvést údaje, kdy se událost stala (datum, hodina), přesný  popis místa  události (možno doložit  případně  zákresem v situační mapce),  příčinu události (např. pád na náledí, pád na nerovnosti). Žádosti  o úhradu škody na zdraví je nutno doložit v příloze příslušnou zdravotní dokumentací z prvotního ošetření (např. doklad z pohotovosti). 

  V písemné žádosti  o odškodnění  na majetku (např. motorového vozidla) je nutné uvést popis místa, příčiny odškodnění a  fotodokumentaci  rozsahu poškození majetku (vozidla). 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh, jak uvedeno níže. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory, odbor místního hospodářství.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Plnou moc v případě zastupování žadatele

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o odškodnění na zdraví.

  Žádost o odškodnění na majetku.

  Formulář není předepsán. Žádost se podává u příslušného referenta, který pomůže žádost sestavit.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek není stanoven.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V jednoduchých případech do 30 dnů. Ve složitějších případech s nutností posouzení stavu na místě a také v případě nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je lhůta stanovena na 60 dnů.

  Délka vyřízení jednotlivých případů může být ovlivněna dobou projednání s příslušnou pojišťovnou.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní další účastníci nejsou.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  17.06.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno