Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o povolení výjimky ze stálé nebo přechodné úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích. Dle § 77 odstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, nelze povolit zejména výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu má dojít k povolení výjimky z dopravního značení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k příslušnému správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor  místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, odbor místního hospodářství, kancelář č. 6, přízemí budovy A.

  Magdalena Burianová
  referent agendy MH a D
  599459238 207 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Kopii technického průkazu vozidla, a to ke zjištění (ověření) registrační značky vozidla, typu vozidla, vlastníka (provozovatele) vozidla,
  • Situační plánek, ze kterého je patrné umístění dopravního značení, z něhož je výjimka požadována, včetně zakreslení místa/trasy, které je předmětem povolení výjimky,
  • Stanovisko Policie České republiky, Dopravního inspektorátu, Výstavní 55, Ostrava – Vítkovice

   Souhlas správce komunikace – vydává se na odboru místního hospodářství Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, 709 36 obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není předepsán. Žádost o vyjádření pomůže sestavit příslušný úředník.  

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

    

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce při porušení povinností vyplývajících z povolené výjimky jsou posuzovány a ukládány v rozsahu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor místního hospodářství

 24. Kontaktní osoba
  Magdalena Burianová
  referent agendy MH a D
  599459238 207 / Ostrava , Přemyslovců 65
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  03.10.2016

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  05.10.2016

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace