Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o povolení výjimky ze stálé nebo přechodné úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích. Dle § 77 odstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, nelze povolit zejména výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu má dojít k povolení výjimky z dopravního značení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k příslušnému správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor  místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Kopii technického průkazu vozidla, a to ke zjištění (ověření) registrační značky vozidla, typu vozidla, vlastníka (provozovatele) vozidla,
  • Situační plánek, ze kterého je patrné umístění dopravního značení, z něhož je výjimka požadována, včetně zakreslení místa/trasy, které je předmětem povolení výjimky,
  • Stanovisko Policie České republiky, Dopravního inspektorátu, Výstavní 55, Ostrava – Vítkovice

   Souhlas správce komunikace – vydává se na odboru místního hospodářství Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, 709 36 obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není předepsán. Žádost o vyjádření pomůže sestavit příslušný úředník.  

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  05.10.2016

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno