Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o místní a přechodnou úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích. Stanovení místní a přechodné úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích povoluje příslušný správní úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu nebo z jejíhož podnětu, by mělo dojít k úpravě dopravního značení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádostí k příslušnému správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63,   709 36  Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o místní úpravu dopravního značení – trvalou / přechodnou,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku, s originálním potvrzením souhlasného stanoviska Městského ředitelství Policie České republiky – Dopravního inspektorátu, ve složitějších případech stanovisko pracovní skupiny OŘD při Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a 4x kopii této dokumentace.
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti. Jde-li o místní nebo přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, je omezení stanoveno opatřením obecné povahy. Návrh opatření obecné povahy místní úpravy je na úřední desce zveřejněn po dobu 30-ti dnů, v případě opatření obecné povahy přechodné úpravy provozu, tento nabývá účinnosti pátým dne po vyvěšení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Správce komunikace,
  • Policie ČR,
  • případně dotčené organizace, orgány nebo občané.
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou pošto.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno