Povolování kácení dřevin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování kácení dřevin

 2. Základní informace k životní situaci

  Povolování kácení dřevin upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

  Samotný proces povolování kácení stromů je řešen ve správním řízení s příslušným orgánem ochrany přírody, v jehož správním obvodu se nacházejí předmětné dřevin.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se dřeviny rostoucí mimo les nacházejí.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo významné krajinné prvky není podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nutné (pro vlastníky, nájemce či jiné oprávněné uživatele se souhlasem vlastníka) u keřů do rozlohy 40 m2 a stromů, splňují-li charakteristiku uvedenou v § 8 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V případě nutnosti kácení dřevin o rozloze a obvodech kmenů větší než je uvedeno ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., je nutno o povolení kácení těchto dřevin požádat příslušný orgán ochrany přírody. Dle ust. § 8 odst. 1-5 zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá:

  1. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčních a estetických významů dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
  2. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
  3. Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
  4. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
  5. Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

  Dle § 77 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma, přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb. Tyto situace nejsou v kompetenci Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

  Výjimky z povolovacího procesu

  Dle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb, není třeba vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, jejichž obvod kmene měřený ve výšce 1,3 m nad zemí nedosahuje velikost 80 cm nebo v případech kdy se jedná o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2, za předpokladu, že se nenacházejí v registrovaném významném krajinném prvku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o povolení kácení dřevin je zahájeno na základě podané písemné žádosti.

  Žádost musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a náležitosti dle § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP  č. 395/1992 Sb., v platném znění, konkrétně:

  • jméno a adresu žadatele,
  • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
  • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zdůvodnění žádosti.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory (pouze dřeviny rostoucí na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, katastrální území Mariánské Hory a částečně Zábřeh-Hulváky).

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, odbor místního hospodářství, kancelář č. 9, přízemí budovy A.

  Mgr. Daniel Michalík, DiS.
  referent agendy MH a D
  599459223
  602501294
  9 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost, která musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a náležitosti dle § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP  č. 395/1992 Sb., v platném znění, takže:

  • občanský průkaz,
  • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

  Žádost o povolení kácení dřevin - žádost o závazné stanovisko

  Na podání žádosti není formulář, je možné napsat volně se všemi požadovanými údaji výše uvedenými, případně je možno se obrátit na příslušného referenta, který pomůže žádost sestavit.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník pozemku pokud není žadatelem,  případně další dotčené osoby.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. při urychleném odstraňování nedostatků a vad žádosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu Mariánské hory a Hulváky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
  • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Dle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, může účastník řízení podat odvolání proti vydanému rozhodnutí ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odboru místního hospodářství.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  U fyzických osob mohou být sankce až 30 000,-- Kč (§ 87 zákona č. 114/1992 Sb.), u právnických osob nebo fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti mohou být sankce uloženy až do výše 2 000 000,-- Kč (§ 88 zákona č. 114/1992 Sb.), pokud zákon nestanoví jinak.

  Při nesplnění stanovených podmínek vyplývajících z rozhodnutí o povolení kácení dřevin (např. neprovedení uložené náhradní výsadby), je záležitost řešena Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí, v jehož kompetenci je také udělování finančních postihů.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  V případě zjištění havarijních stromů (bezprostředně ohrožujících své okolí) kontaktovat správce veřejné zeleně na tel. 599459238  případně integrované bezpečnostní centrum na lince 950 730 311, či nouzovou linku 112.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor místního hospodářství

 24. Kontaktní osoba
  Mgr. Daniel Michalík, DiS.
  referent agendy MH a D
  599459223
  602501294
  9 / Ostrava , Přemyslovců 63
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  05.10.2016

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2019

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace