Povolení zvláštního užívání místní komunikace - reklama, prodej, služby

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení zvláštního užívání místní komunikace - reklama, prodej, služby

 2. Základní informace k životní situaci

  Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení, provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do silničního pozemku, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno. Jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením zvláštního užívání.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích: 

  • Výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby),
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Souhlas vlastníka (správce) místní komunikace (jedná-li se o místní komunikaci III. a IV. třídy, vydává se na odboru místního hospodářství - p. ing. Gelnarová,   Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory. V případě místní komunikace I. a II. třídy souhlas vydává společnost Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25, Ostrava – Mariánské Hory),

  Souhlas Policie České republiky, Městského ředitelství, Dopravního inspektorátu, Výstavní 55, Ostrava.

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

  Délka trvání užívání

  Poplatek (Kč)

  doba kratší než 10 dnů

  100,-- Kč

  doba kratší než 6 měsíců

  500,-- Kč

  ostatní případy

  1 000,-- Kč

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2019

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno