Shromažďování občanů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Shromažďování občanů

 2. Základní informace k životní situaci

  Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

  Shromáždění lze konat bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení o zákazu konání shromáždění. Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 pracovních dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámení o shromáždění se podává písemně nebo osobně prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení o shromáždění.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřady městských obvodů statutárního města Ostravy, Magistrát města Ostravy.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kancelář č.: 12

  Hana Franková, MPA
  vedoucí oddělení kanceláře vedení
  +420599459225 12 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Svolavatel předloží údaje:

  • Údaje o svolavateli: jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen „adresa místa pobytu“), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, dále adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje. Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob.

  • Účel shromáždění, den a místo jeho konání, doba zahájení, předpokládaná doba ukončení (koná-li se na veřejném prostranství), předpokládaný počet účastníků shromáždění.

  • Opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (potřebný počet pořadatelů starších 18 let, způsob jejich označení).

  • Jde-li o průvod, uvede se výchozí místo, cesta a místo ukončení, má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejné prostranství, přikládá se souhlas vlastníka, popř. uživatele pozemku.

  Svolavatel musí předložit pravdivé, úplné a přesné výše uvedené údaje. V opačném případě úřad svolavatele na vady oznámení neprodleně upozorní. Neodstraní-li svolavatel vady oznámení v úřadem stanovené lhůtě, úřad oznámení usnesením bez zbytečného odkladu odloží.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  O konání shromáždění je potřeba vyplnit a zaslat poštou či odevzdat osobně v kanceláři č. 12 
  formulář:   oznámení o shromáždění.  Formulář je také v kanceláři č. 12 k dispozici (Hana Blinková, 599 459 225)

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit příslušnému úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

  O zákazu shromáždění rozhodne úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od oznámení, jež splňuje náležitosti požadované zákonem.

  O stanovení podmínek pro konání shromáždění rozhodne úřad do tří pracovních dnů, od okamžiku oznámení jiného shromáždění na daném místě, nebo kdy se dozvěděl o jiných okolnostech odůvodňujících stanovení podmínek konání shromáždění, nejpozději však dva dny před konáním kteréhokoliv z dotčených shromáždění. Tato rozhodnutí se doručí veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí je doručeno vyvěšením.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.

  Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

  Úřad shromáždění zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:

  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,

  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat ústavu a zákony.

  Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže:

  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví nebo

  • se na stejném místě a ve stejnou dobu má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání.

  Úřad může shromáždění zakázat:

  má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.

  Úřad může shromáždění rozpustit:

  • koná-li se zakázané shromáždění,

  • nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz,

  • shromáždění nebylo oznámeno,

  • účastníci páchají trestnou činnost.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyplněné Oznámení o shromáždění lze podat prostřednictvím elektronické podatelny urad@marianskehory.cz .

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Soud rozhodne do tří dnů od podání žaloby.

  Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat žalobu do 15 dnů k témuž soudu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu do 15 000 Kč, případně propadnutí věci. Dále viz § 14 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Za správní delikty právnických osob se uloží pokuta do 30 000 Kč. Dále viz § 14a zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.06.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno