Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Odbor hospodářských činností

Poslední změna: Čtvrtek 20.12.2018 11:19 by Valenta Karel

Je odborem ÚMOb MHaH pro organizační zajištění činnosti ZMOb a RMOb, zabezpečuje materiálně technické podmínky a nebytové prostory pro jednotlivé odbory úřadu, zajišťuje funkci správce sítě UNIX úřadu, zabezpečuje realizaci úkolů na úseku požární ochrany vyplývající obcím ze zákona o požární ochraně a zabezpečuje oblast BOZP. Dále zajišťuje činnosti spojené s úkony sekretariátu tajemníka úřadu.

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 • zabezpečuje přípravu zasedání ZMOb dle jednacího řádu, pořizuje a vyhotovuje zápis z jednání, vypracovává rekapitulaci přijatých usnesení, vč. zajištění distribuce vyhotoveného usnesení, soustřeďuje kompletní materiály projednané na zasedání zastupitelstva
 • vede evidenci přijatých usnesení ZMOb a ve spolupráci s odbory předkládá zprávu o jejich plnění
 • vyhotovuje výpisy z usnesení ZMOb a RMOb pro potřeby odborů a úseků úřadu
 • koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů ZMOb prostřednictvím jednotlivých odborů
 • vede evidenci plánů činnosti výborů a soustřeďuje zápisy a usnesení z jejich jednání
 • zajišťuje další písemný styk a osobní kontakt se členy ZMOb mimo zasedání, vydává členům ZMOb potvrzení o účasti na zasedáních ZMOb, schůzích RMOb a výborech pro refundaci mzdy
 • podle písemných podkladů tajemníka úřadu vyhotovuje zápis a usnesení RMOb a soustřeďuje kompletní materiály projednané na schůzích RMOb, zajišťuje distribuci usnesení RMOb
 • vede evidenci výborů zřízených ZMOb a komisí zřízených RMOb vč. přípravy podkladů pro změnu členů ve výborech a komisích k projednání v příslušných orgánech
 • zabezpečuje organizačně-technické práce související s činností kontrolního výboru ZMOb
 • zajišťuje vyhotovení průkazů pro členy výborů a komisí
 • podílí se na změnách jednacího řádu ZMOb a RMOb a organizačního řádu ÚMOb
 • koordinuje přípravu a vydávání individuálních řídících aktů tajemníka úřadu
 • zabezpečuje podle pokynů tajemníka úřadu kontrolní činnost v oblasti plnění pokynů, příkazů a směrnic k zabezpečení chodu vnitřní správy úřadu
 • provádí rozpis schváleného rozpočtu dle jednotlivých položek a sleduje jejich efektivní čerpání, provádí kontrolu správnosti, měsíčně odsouhlasuje s finančním odborem
 • disponuje rozpočtovými prostředky dle platné Směrnice pro nakládání s fin. prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví
 • zpracovává došlé faktury, odsouhlasuje jejich správnost, dává příkazy finančnímu odboru k jejich proplácení
 • zabezpečuje veškeré pokladní operace dle platné vyhlášky
 • zabezpečuje nákup investic, hmotného a nehmotného majetku úřadu vč. jeho údržby a oprav
 • zabezpečuje evidenci používání majetku pro soukromé účely
 • připravuje ve spolupráci s finančním odborem podklady pro návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku, případně prodej či převod v souladu s vnitřními předpisy
 • podílí se organizačně na činnosti likvidační komise jmenované tajemníkem úřadu
 • předává podklady k pojištění majetku obvodu, vystavuje objednávky v odvětví činnosti místní správy pro potřeby úřadu
 • podílí se na zpracování podkladů pro elektronické aukce
 • zajišťuje správu budov úřadu
 • zajišťuje úklid v budovách úřadu
 • sleduje ročně spotřebu elektrické energie v budovách úřadu, vč. jejich vyúčtování
 • zajišťuje materiálně technické potřeby pro provoz úřadu, osobní ochranné pomůcky vč. mycích, čistících a dezinfekčních prostředků pro zaměstnance úřadu a vede evidenci o jejich poskytování vč. doby užívání
 • zabezpečuje objednávání tisku a odborných periodik pro potřeby úřadu, vede jejich evidenci a sleduje efektivnost vynakládání finančních prostředků pro tyto účely
 • technicky zajišťuje a eviduje nákupy přes Systém sdružených nákupů
 • zabezpečuje kontrolu elektrických zařízení úřadu
 • zabezpečuje správu a údržbu serverů (UNIX, e-mail, internet)
 • zajišťuje pravidelnou prohlídku, údržbu, kontrolu stavu a opravy PC a příslušenství, vyřizuje reklamace, zajišťuje archivaci a zálohování jednotlivých PC
 • vede evidenci o stavu PC a SW, zajišťuje systémový servis a odstraňuje problémy SW charakteru
 • zabezpečuje provoz elektronické pošty a webových stránek úřadu na základě podkladů od jednotlivých odborů, jež jsou odpovědné za jejich aktualizaci
 • připravuje podklady pro měsíční platy, odměny a příplatky úřadu a odměny členům ZMOb, pokud jim nejsou posílány na bankovní účet
 • spolupracuje se závodním lékařem na závodních preventivních prohlídkách, zajišťuje další lékařské prohlídky
 • zajišťuje administrativu v souvislosti s rozvojem zaměstnanců
 • zajišťuje aktualizaci a editaci údajů v programech (MATRIX)
 • zajišťuje veškerou personální administrativu
 • zajišťuje spolupráci s odborem PaP MMO vč. návaznosti na portál VEMA
 • zajišťuje vyhotovení průkazů a jmenovek pro zaměstnance
 • zabezpečuje oblast BOZP, školení zaměstnanců vč. řidičů
 • připravuje, event. zabezpečuje realizaci úkolů na úseku požární ochrany, vyplývající obcím ze Zákona o požární ochraně v platném znění a z prováděcí vyhlášky MV
 • zajišťuje zpracování hodnocení stavu požární ochrany v MOb pro jednání ZMOb
 • zajišťuje chod sekretariátu tajemníka úřadu
 • zajišťuje centrální evidenci odborné literatury úřadu
 • vede agendu ztrát a nálezů
 • ve spolupráci s městskou policií zajišťuje umístění nalezených psů do útulku a vede o tomto evidenci dle metodického pokynu
 • vede centrální evidenci smluv a objednávek

 

Úkoly v přenesené působnosti:

 • zajišťuje úkoly vyplývající ze zákonů o volbách, konkrétně materiálně technické vybavení okrskových volebních komisí
 • vede centrální evidenci razítek úřadu, řídí se předpisy o ochraně státních symbolů, při ztrátě úředního razítka provádí příslušná opatření
 •  

  Mgr. Alena Michelová
  pověřená vedením odboru
  59945913 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »