Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava  obecně závaznou vyhláškou č. 16/2023, o místním poplatku ze psů stanovilo místní poplatek ze psů a jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

  Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky trvalý pobyt nebo sídlo.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Poplatník, kterým je fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky trvalý pobyt nebo sídlo, je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Povinnosti oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o  místních poplatcích a této obecně závazné vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat. Držitel psa je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na místním poplatku se vrací na žádost držitele, činí-li více než 100,-- Kč

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře - Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - a jeho doručením správci poplatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kancelář č. 1, přízemí, budova A, Přemyslovců 63, Ostrava-Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava- Mariánské Hory, kancelář č. 1, přízemí, budova A.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost,
  • Očkovací průkaz psa,
  • Doklad o přiznání důchodu (důchodový výměr) v případě, že jste poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, anebo jste poživatel sirotčího důchodu,
  • Průkaz ZTP,
  • Průkaz cvičitele asistenčního psa,
  • Potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatků

  Druh poplatku

  Částka

  za psa chovaného v rodinném domě

  200,-- Kč

  za druhého a každého dalšího psa chovaného
  v rodinném domě

  300,-- Kč

  za psa chovaného v bytovém domě

  1 300,-- Kč

  za druhého a každého dalšího psa chovaného
  v bytovém domě

  1 950,-- Kč

  za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti

  1 300,-- Kč

  za druhého a každého dalšího psa, který je využíván
  při podnikatelské činnosti

  1 950,-- Kč

  za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
  starobního, vdovského nebo vdoveckého, starobního
  a zároveň vdovského (vdoveckého) a invalidního
  a zároveň vdovského (vdoveckého) důchodu,
  anebo poživatel
  sirotčího důchodu

  200,-- Kč

  za druhého a každého dalšího psa u uživatelů
  viz bod výše

  300,-- Kč

  Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, ztráta, darování, prodej, změna držitele, aj.), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušného podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

  Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nižší než 1 000,- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

  c) Způsob úhrady poplatku

  • V hotovosti na pokladně úřadu městského obvodu – přízemí, kancelář  č.  1, budova A
  • Poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1649321399/0800 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku).
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení k místnímu poplatku ze psů a odhlášení z místního poplatku ze psů nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Pro získání informací využijte adresu: lucie.dudek

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • o Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 16/2023, o místním poplatku ze psů včetně přílohy č. 1 k této obecně závazné vyhlášce,
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

   

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena a částkou zaplacenou do původního dne splatnosti poplatku. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 16/2023 nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění dle příslušných ustanovení daňového řádu.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  31.01.2024

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno