Povolení tomboly

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení tomboly

 2. Základní informace k životní situaci

  Povolení se vydává pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky a nemá zahraniční majetkovou účast.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  O povolení tomboly je oprávněn žádat statutární orgán právnické osoby nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Provozovatelem tomboly může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky. Povolení tomboly vydává na písemnou žádost Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000,00 Kč. Provozovatel, kterému byla tombola povolena, je povinen jmenovat loterního zástupce, který musí být bezúhonný a do 7 dnů po doručení rozhodnutí o povolení tomboly zaslat orgánu státního dozoru (povolující orgán) jeho jméno, příjmení  a bydliště.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podání písemné žádosti o povolení tomboly správnímu orgánu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor finanční, Přemyslovců 63, 709 36 Mariánské Hory a Hulváky.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kdy:

  pondělí a středa: 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod.

   

  nebo po telefonické domluvě

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Název a sídlo provozovatele, IČ, telefon, popř. fax,

  • Místo a datum konání tomboly,

  • Přesný počet losů daných do prodeje a cena jednoho losu (znásobením vznikne herní jistina),

  • Účel využití výtěžku tomboly,

  • Počet cen daných do tomboly (úhrnná hodnota těchto cen nesmí být menší než 20 % a vyšší než 50 % herní jistiny),

  • Doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy – výpis z evidence Rejstříku trestů (v době předložení nesmí být starší 3 kalendářních měsíců).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a)   Sazby poplatku:

  Správní poplatek za povolení tomboly činí 500 Kč

  b)      Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný bez vyměření, před vydáním rozhodnutí o povolení tomboly.

  c)   Způsob úhrady poplatku

  • V hotovosti na pokladně úřadu městského obvodu – přízemí, kancelář č. 4,
  • Bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1649321399/0800 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku).
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V jednoduchých věcech, rozhodne správní orgán bezodkladně, v ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, rozhodne správní orgán do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o povolení tomboly nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Pro získání informací využijte adresu: bystrianska@marianskehory.cz

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Provozovatel může proti rozhodnutí o povolení tomboly podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ke statutárnímu městu Ostrava, magistrátu, odboru financí a rozpočtu, prostřednictvím finančního odboru, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  okuta do výše 150 000,00 Kč. Pokutu uloží obec právnické osobě, která v jejím územním obvodu provozuje tombolu bez povolení, které by byla oprávněna obec vydat, nebo ji provozuje v rozporu se zákonem, herním plánem, nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na oficiálních webových stránkách městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky – www.marianskehory.cz

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.10.2014

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno