Umístění reklamního zařízení na nemovitý majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Umístění reklamního zařízení na nemovitý majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

 2. Základní informace k životní situaci

  Umístění reklamního zařízení (billboardu, bigboardu, plakátovací plochy, reklamní plachty, poutače atd.) na nemovitý majetek (pozemek, štítová stěna domu) ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba způsobilá právně jednat nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci
  • právnická osoba (statutární orgán, jednatel, společník) nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je podání písemné „Žádosti o pronájem části pozemku (štítové stěny domu) za účelem umístění reklamního zařízení“ vč. příloh uvedených v této žádosti. Žádost vč. přílohy č. 1 je ke stažení zde.

  Žadatel je povinen nejdříve reklamní zařízení zakreslit do katastrální mapy (dostupná na www.cuzk.cz, na katastrálním úřadě nebo na odboru majetkovém), řádně nafotit místo zamýšleného umístění, zakreslit reklamní zařízení do fotografie současného stavu a požádat dotčené orgány o jejich stanoviska (dotčené orgány jsou uvedeny v žádosti). Dalším krokem je podání žádosti vč. všech příloh na odbor majetkový ÚMOb Mar. Hory a Hulváky. Odborem majetkovým jsou poté připraveny pro radu městského obvodu podklady k jejímu rozhodnutí o vyhlášení nebo nevyhlášení záměru obvodu pronajmout příslušný pozemek či štítovou stěnu domu (dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění). V případě, že rada městského obvodu rozhodne záměr obvodu vyhlásit, tento je zveřejněn na úřední desce úřadu městského obvodu a způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň je Radě města Ostravy prostřednictvím příslušného odboru magistrátu zaslána žádost o vydání předchozího souhlasu s umístěním reklamního zařízení.

  Dle Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022 – Statutu města Ostravy, v platném znění, lze pouze s předchozím souhlasem Rady města Ostravy rozhodovat o uzavírání některých smluv, a to např. smluv na umístění reklamy s výjimkou:

  -  jejího umístění na štítu nebo zdi budovy nebo

  - jedná-li se o označení podnikatele, pokud plocha takové reklamy  nepřesahuje 1 m2, má-li zároveň daný   podnikatel sídlo nebo provozovnu v příslušném městském obvodu nebo 

  - jedná-li se o umístění reklamy uvnitř budov a v uzavřených (oplocených) sportovních areálech nebo

  - jestliže její plocha nepřesahuje 6 m2 a doba pronájmu činí maximálně sedm dnů.

  Po vyhlášení záměru obvodu a obdržení předchozího souhlasu rady města jsou odborem majetkovým připraveny podklady pro radu městského obvodu na uzavření příslušné nájemní smlouvy, která je předem konzultována s žadatelem.

  Obecně lze říci, že vyřízení žádosti je časově zdlouhavé, a to zejména z důvodu obsáhlého schvalovacího procesu, který je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a Statutem města Ostravy. Po uzavření nájemní smlouvy je žadatel povinen provést další úkony spojené s ohlášením stavby dle požadavků Odboru výstavby Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti dle výše uvedeného, případně osobní schůzkou na odboru majetkovém.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, budova B, 1. patro, odbor majetkový, kancelář č. 107. Schůzky jsou možné v úřední dny, jiné dny po předchozí domluvě.

  Kontaktní osoba:

  Ing. Petra Majcherová
  referent majetkové agendy
  +420599459266 107 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Údaje o žadateli:

  • u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, bydliště (popř. doručovací adresa), tel. kontakt, popř. e-mail,
  • u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních subjektů originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu opravňujícího k výkonu činnosti,
  • v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plnou moc v originále nebo úředně ověřené kopii.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o pronájem (části) pozemku za účelem umístění reklamního zařízení (ke stažení zde).

  Další přílohy dle požadavků uvedených v žádosti.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní a jiné poplatky nejsou vyžadovány, nájemce platí roční nájemné stanovené radou městského obvodu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny, doba vyřízení žádosti je obvykle cca 3 – 4 měsíce.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případě požadavku dotčených orgánů doplnění žádosti o další přílohy.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít nebo datovou schránku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu a rady města.

 15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě nedodání požadovaných příloh nemůže být žádost předložena k projednání orgánům městského obvodu. Další sankce vyplývají z uzavřené nájemní smlouvy, např. při pozdní úhradě nájemného, užívání předmětu nájmu v rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou apod.

 16. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Jaká je orientační výše ročního nájemného? Výše ročního nájemného je stanovena radou městského obvodu a v současné době se pohybuje na úrovni cca 1.780 Kč vč. DPH za 1 m2 pohledové plochy jednostranného reklamního zařízení, ovšem cena pronájmu je individuální dle lokality, typu reklamy apod.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Veškeré informace poskytne Ing. Petra Majcherová.

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor majetkový.

 20. Kontaktní osoba
  Ing. Petra Majcherová
  referent majetkové agendy
  +420599459266 107 / Ostrava , Přemyslovců 65
 21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  31.01.2014

 22. Popis byl naposledy aktualizován

  21.11.2022

 23. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 24. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace