Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovitostem v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovitostem v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

 2. Základní informace k životní situaci

  Souhlas s umístěním  jakékoliv stavby zatěžující nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu a s tím související následné majetkoprávní vypořádání, tj. zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba způsobilá právně jednat nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci,
  • právnická osoba (statutární orgán, jednatel, společník) nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti, která bude obsahovat:

  • stručný popis požadovaného úkonu,
  • zákres stavby ve snímku katastrální mapy s označením nemovitostí ve vlastnictví SMO - MOb MHaH dotčených stavbou,
  • zkrácenou technickou zprávu vztahující se k předmětu budoucího věcného břemene - služebnosti,
  • znalecký posudek o ceně věcného břemene - služebnosti, je-li předpokládaná délka zatížení nemovitostí více než 15 metrů nebo předpokládaná plocha zatížení nemovitostí více než 10 m2,
  • kontakt pro písemný styk, telefon, popř. e – mailovou adresu,
  • v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plnou moc v originále nebo ověřené kopii.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti dle výše uvedeného.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, budova B, 1. patro, odbor majetkový, kancelář č. 108. Schůzky jsou možné v úřední dny, jiné dny po předchozí domluvě.

   

  Kontaktní osoba:

  Ing. Renata Kozelská
  referent majetkové agendy
  +420599459297 108 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene - služebnosti (např. znalecký posudek, geometrický plán, správní poplatky, úplatu za zřízení věcného břemene - služebnosti apod.) hradí oprávněný.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny zákonem, jsou závislé na mnoha okolnostech (součinnosti žadatele, stanoviscích dalších účastníků, jednání rady městského obvodu apod.).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti lze řešit nebo prostřednictvím datové schránky městského obvodu.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce vyplývající z uzavřených smluv.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  21.11.2022

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno