Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení relaxační zóny nebo pro jiné účely (týká se užívání pozemků, jehož účelem není podnikání a vyvíjení jiné ekonomické činnosti)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení relaxační zóny nebo pro jiné účely (týká se užívání pozemků, jehož účelem není podnikání a vyvíjení jiné ekonomické činnosti)

 2. Základní informace k životní situaci

  Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení relaxační zóny nebo s jiným účelem využití.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická osoba způsobilá právně jednat s trvalým pobytem nebo vlastnící nemovitost v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti o pronájem (části) pozemku s uvedením účelu jeho využití a písemného vyjádření nájemníků bytového domu (formuláře jsou ke stažení zde nebo na této stránce níže), u kterého je pronájem plánován (nutnost dodání písemného vyjádření nájemníků bytového domu platí pro relaxační zóny).

  Žádost bude předložena k projednání radě městského obvodu, která:

  • rozhodne vyhlásit záměr obvodu pozemek (část pozemku) pronajmout, nebo
  • rozhodne žádosti nevyhovět a nevyhlásit záměr městského obvodu pozemek (část pozemku) pronajmout.

  V případě, že rada městského obvodu rozhodne o vyhlášení záměru obvodu (dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění), je nutno tento záměr zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu městského obvodu a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Následně bude radě městského obvodu předložen návrh na uzavření konkrétní nájemní smlouvy a v případě, kdy žadatel již pozemek nebo část pozemku užívá, také dohody o úhradě za bezesmluvní užívání.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní schůzkou na odboru majetkovém, telefonicky nebo e-mailem a následným podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, budova B, 1. patro, odbor majetkový, kancelář č. 108A. Schůzky jsou možné v úřední dny, jiné dny po předchozí domluvě.

  Kontaktní osoba:

  Monika Herdová
  referent majetkové agendy
  +420599459266 107 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Údaje o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, bydliště (doručovací adresa), tel. kontakt, popř. e-mail (v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plnou moc v originále nebo ověřené kopii) a údaje o pozemku (parcelní číslo a katastrální území).

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou vyžadovány. Nájemné je stanoveno v souladu s rozhodnutím Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky č. usnesení 2279/RMOb-MH/1418/69 ze dne 02.10.2017 a činí:

  • 5 Kč/m2/rok, nejméně však 100 Kč/rok, u pozemků pronajatých za účelem zřízení a užívání relaxační zóny,
  • 45 Kč/m2/rok u pozemků pronajatých za jiným účelem (mimo pozemky pod garážemi).

  Nájemné za daný kalendářní rok je splatné vždy do 30.11. Platby lze provést osobně na odboru majetkovém nebo pokladně ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, taktéž převodem na bankovní účet městského obvodu, č. ú. 19-1649321399/0800, variabilní symbol nájemce je uveden v uzavřené nájemní smlouvě. 

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny, doba vyřízení žádosti je obvykle cca 2 měsíce.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Osobní spolupráce při zaměřování konkrétní části pozemku.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít elektronickou poštu nebo datovou schránku městského obvodu.

 14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce sjednané v uzavřených nájemních smlouvách.

 16. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 17. Související životní situace a návody, jak je řešit
 18. Popis byl naposledy aktualizován

  21.11.2022

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno