Prodej nemovitého majetku z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky do vlastnictví třetích osob

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prodej nemovitého majetku z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky do vlastnictví třetích osob

 2. Základní informace k životní situaci

  Prodej nemovitého majetku z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky do vlastnictví třetích osob.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba způsobilá právně jednat nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci,
  • právnická osoba (statutární orgán, jednatel, společník) nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti s přesným označením předmětu prodeje spolu se snímkem katastrální mapy, na kterém je předmět prodeje zakreslen nebo jinak vyznačen.

  Postup pro řešení této životní situace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní schůzkou na odboru majetkovém ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky nebo podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, budova B, 1. patro, odbor majetkový, kancelář č. 108A. Schůzky jsou možné v úřední dny, jiné dny po předchozí domluvě.

  Kontaktní osoba:

  Bc. Jindřiška Pavúková
  vedoucí majetkového odboru
  +420599459253 108A / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost  obsahující:

  • údaje o žadateli:
    • u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, bydliště (popř. doručovací adresa), tel. kontakt, popř. e-mail,
    • u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních ekonomických subjektů originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu opravňujícího k výkonu činnosti,
  • v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plnou moc v originále nebo ověřené kopii,
  • údaj, o jakou nemovitost se jedná (u pozemků parcelní číslo, u budov číslo popisné a parcelní číslo pozemku, na kterém budova stojí, katastrální území, obec), účel koupě,
  • u pozemků, z nichž je odkupována pouze část, zákres ve snímku katastrální mapy s určením přibližné výměry v m2,
  • nabízenou cenu za požadovanou nemovitost.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o prodej nemovitosti/í (ke stažení zde)

  Lze podat také neformalizovanou písemnou žádost, která musí obsahovat všechny potřebné údaje.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí, např. geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (formou kolkové známky v příslušné hodnotě) hradí kupující nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit, jsou závislé na jednáních orgánů městského obvodu a orgánů města. Běžná doba vyřízení je většinou cca 12 měsíců.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci jsou určeni dle povahy prodávaných nemovitostí, např. příslušné orgány veřejné správy, soudní znalci, geodeti atp.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Zajištění geometrického plánu, znaleckého posudku atp.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít elektronickou poštu nebo datovou schránku městského obvodu.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí je v kompetenci orgánů městského obvodu a orgánů města.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se sankce sjednané v uzavřených kupních smlouvách.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Jaká bude cena nemovitosti/í? Cena prodávané nemovitosti je stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku jako cena v místě a čase obvyklá (tzv. tržní cena).

 18. Další související informace

  Veškeré informace poskytne vedoucí majetkového odboru.

 19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 20. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor majetkový.

 21. Kontaktní osoba
  Bc. Jindřiška Pavúková
  vedoucí majetkového odboru
  +420599459253 108A / Ostrava , Přemyslovců 65
 22. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  06.01.2014

 23. Popis byl naposledy aktualizován

  21.11.2022

 24. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 25. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace