Žádost o vydání loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která má zájem lovit zvěř.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vydání loveckého lístku :

  • složení zkoušky z myslivosti nebo získání právním předpisem stanoveného vzdělání,
  • dosažení věku 16 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • pojištění dle zákona o myslivosti.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Lovecké lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy vydávají příslušné úřady městských obvodů, dle místa trvalého pobytu žadatele.

  Občané s trvalým pobytem na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky  a na území městského obvodu Nová Ves, písemné žádosti o vydání loveckého lístku podávají na odboru výstavby Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory,  odbor výstavby, 2. patro, kancelář č. 209.

  Ludmila Dudová
  stavební technik
  599459203 209 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz,
  • výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné  škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
  • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol..."),
  • doklad o pojištění dle  § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání loveckého lístku, která je k dispozici na odboru výstavby u příslušného referenta.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Den platnosti loveckého lístku

  Částka

  1 den

  30,-- Kč

  5 dní

  50,-- Kč

  30 dní

  70,-- Kč

  6 měsíců

  100,-- Kč

  1 rok

  150,-- Kč

  doba neurčitá

  1 000,-- Kč

   Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného referenta odboru výstavby.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla do tří pracovních dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
  • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání loveckého lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a může mu být uložena pokuta až do výše 8 000,-- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo zemědělství ČR

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor výstavby.

 24. Kontaktní osoba
  Ludmila Dudová
  stavební technik
  599459203 209 / Ostrava , Přemyslovců 65
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  20.12.2011

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  11.11.2019

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace