Pronájem hrobových míst na pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem hrobových míst na pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách

 2. Základní informace k životní situaci

  Pronájem hrobového místa na pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách slouží pouze k uložení uren.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba způsobilá právně jednat nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci
  • právnická osoba (statutární orgán, jednatel, společník) nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je podání písemné „Žádosti o pronájem hrobového místa na pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách".

  Nájem hrobového místa na pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa  uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště, kterým je statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a nájemcem (§ 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění). Před uzavřením nájemní smlouvy musí být vyřešena otázka vlastnictví hrobového zařízení (rám, náhrobek). Z hlediska práva je hrobové zařízení posuzováno jako stavba, neboť je spojeno se zemí a musí mít svého vlastníka. Jako doklad o vztahu k hrobovému zařízení lze předložit např. usnesení soudu o nabytí dědictvím, kupní smlouvu, darovací smlovu, případně čestné prohlášení s uvedením, že hrobové zařízení je ve vlastnictví žadatele. Městský obvod pronajímá pouze hrobové místo bez dalšího příslušenství.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o pronájem konkrétního hrobového místa. Žádost musí obsahovat údaje o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, bydliště (doručovací adresa), tel. kontakt, popř. e-mail, v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plnou moc v originále nebo ověřené kopii.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz a doklad o vlastnictví hrobového zařízení.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o pronájem hrobového místa na pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách - ke stažení zde.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výši nájemného a úhrady za služby s nájmem spojené stanovuje Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Nájemné a úhrada za služby s nájmem spojené jsou splatné vždy do 30.05. kalendářního roku, za který jsou tyto platby hrazeny.  S účinností od 01.05.2012 činí roční nájemné 30,- Kč/1 m2, výše ceny služeb s nájmem spojených je stanovena roční sazbou ve výši 40,- Kč/1 m2, tj. celkem 70 Kč/m2/rok. Uvedené částky byly stanoveny usnesením RMOb č. 1111/36 ze dne 30.04.2012. Nájemné se vypočítá podle skutečné výměry hrobového místa.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Údržbu hřbitova (sekání trávy, odvoz odpadu a jiná údržba) vyřizuje odbor místního hospodářství.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, odstraňování nedostatků a pod.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít nebo datovou schránku městského obvodu.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  21.11.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno