Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městského obvodu má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména hospodaření s majetkem a schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů k majetku, jenž byl městskému obvodu svěřen, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu městského obvodu, volba, zřizování a ustavení orgánů městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu jedná podle jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

Složení zastupitelstva

Členové zastupitelstva městského obvodu 2022-2026

Termíny ZASEDÁNÍ

Zastupitelstvo zasedá dle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce.