NABÍDKA PRONÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

30/4 2021

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nabízí pronájem prostoru sloužícího k podnikání.

NABÍDKA PRONÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

Výměra:                                            194,22 m2

Lokalita:                                            28. října 1081/202 a 1093/204

Parcela:                                             st. p. č. 124/1 a 124/2

Druh pozemku:                               zastavěná plocha a nádvoří

Katastrální území:                          Mariánské Hory, obec Ostrava

Vlastník:                                            Statutární město Ostrava

Svěřeno:                                            Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Č. jednací:                                         MH 06163/2021/B/Cho 

O záměru obvodu pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 194,22 m2 v domě č. p. 1081 a 1093, ulice 28. října č. o. 202 a 204, jenž je součástí pozemku st. p. č. 124/1 a 124/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 60. schůzi konané dne 21.04.2021 pod č. usnesení 2071/RMOb-MH/1822/60.

Bližší informace podá bytový odbor, Ing. Lukáš Lesňák, tel. č. 599 459 259, email: lesnak@marianskehory.cz.