Pečovatelská služba

Formou terénní sociální služby zajišťuje potřebnou pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost.

Poslání

Posláním pečovatelské služby městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je poskytovat přiměřenou podporu  a pomoc seniorům a občanům se zdravotním postižením při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí co nejdelší dobu, zachová přirozený životní styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život. Poskytovanou podporou a pomocí vedeme klienta k překonání či zmírnění překážek zapříčiněných nepříznivým zdravotním stavem, chronickým onemocněním či věkem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

Cíl

Cílem pečovatelské služby je v maximálním možném rozsahu pomáhat lidem žít co nejdéle běžným a důstojným životem, zachovat soběstačnost, udržovat kontakty s rodinou a okolím, účastnit se na aktivitách volného času, umožnit jim co možná nejdéle setrvat v domácím prostředí.

Zásady poskytování pečovatelské služby

  1. Poskytovatel respektuje jedinečnost každého klienta a poskytuje služby bez diskriminace, tzn. že ke klientovi přistupuje s respektem k jeho osobnosti, důstojnosti, jeho způsobu života, příslušnosti k sociální skupině a s respektem k rozhodování klienta o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
  2. Poskytovatel nevytváří závislost klienta na pečovatelské službě, tzn. že vede klienta k aktivnímu zapojení do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace a využívání vlastních a veřejných zdrojů při řešení této nepříznivé sociální situace.
  3. Služby jsou nastavovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých klientů, tzn. že s každým klientem nastavuje poskytovatel individuální míru péče, pomoci a podpory na základě zjištěných potřeb, možností a osobních cílů klienta, dle nastavených pravidel hodnotí spolu s klientem způsob poskytování pečovatelské služby a naplňování osobních cílů a dle zjištěných skutečností upravuje individuální míru péče, pomoci a podpory tak, aby odpovídala řešení nepříznivé sociální situace klienta.
  4. Poskytovatel poskytuje pečovatelskou službu na odborné úrovni, tzn. že všichni zaměstnanci splňují požadované kvalifikační požadavky – vzdělání (odbornost), pravidelně se vzdělávají, naplňují standardy kvality pečovatelské služby.

Cílová skupina

Dospělí (27–64 let) a senioři (od 65 let), kteří vlivem věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a nejsou schopni sami a bez pomoci jiné osoby zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou domácnost.

Pozn.: Osobám vysoce či zcela závislým na pomoci druhé osoby, vyžadující celodenní péči, poskytovatel není schopen zajistit potřebnou péči, pomoc a podporu bez jiného zdroje pomoci (další pečující osoby či více osob).

Místo poskytování

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, při výkonu některých úkonů i mimo domácnost klienta a území obvodu.

Doba poskytování

Pondělí–pátek :        7.00–17.30 h

V naléhavých případech lze pečovatelskou službu poskytovat i ve dnech pracovního volna, na základě individuální dohody s klientem a podle provozních možností služby.

Základní činnosti

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  4. pomoc při zajištění chodu domácnosti

  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Maximální okamžitá kapacita pečovatelské služby

7.00–9.00 h – šest klientů (+2*)

9.00–15.30 h – osm klientů (+2*)

15.30–17.30 h – dva klienti


* + sociální pracovnice a vedoucí OSP (pro sociální poradenství či eventuální pomoc se zajišťováním základních úkonů pečovatelské služby)

Způsob poskytování

Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Poskytování sociální služby je založeno na smluvním vztahu.

Financování

Pečovatelská služba je realizována převážně z rozpočtu městského obvodu, z úhrad uživatelů služby a s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

logo 


 Kontakty pečovatelské služby

sociální pracovnice pečovatelské služby – Mgr. Věra Krzaková 

  tel.: 725 713 548, 599 459 122, 599 459 131, e-mail: vera.krzakova@marianskehory.cz

vedoucí odboru sociální péče – Mgr. Svatava Kolářová, DiS., MPA

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, budova A, kancelář č. 30

  tel. 599 459 240, 778 451 239, e-mail: svatava.kolarova@marianskehory.cz

▫ pracoviště/okrsek Dům s pečovatelskou službou Novoveská

  Novoveská 1168/14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

  tel.: 599 459 122

▫ pracoviště/okrsek Dům s pečovatelskou službou Šimáčkova

  Šimáčkova 1148/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

  tel. 599 459 131, 599 459 132

▫ sídlo poskytovatele – Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  Přemyslovců 224/63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory

  tel.: 599 459 102, 599 459 200 (ústředna), e-mail: posta@marianskehory.cz, IDDS: nrcbfsn


Přílohy

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby