PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 2023 AŽ 2027

7/11 2023

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací. Zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za případné škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 2023 AŽ 2027

Úkolem zimní údržby v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Jelikož v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale jenom je zmírnit, což není možno provést okamžitě na celém území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, stanoví „Plán zimní údržby“ potřebné priority údržby a to dle lokalit a času. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby pro rok 2019 až 2020