Městský obvod Ostrava Mariánské Hory a Hulváky chce zrušit závaznost stanovisek úřadů

2/1 2020

Městský obvod Ostrava Mariánské Hory a Hulváky chce zrušit závaznost stanovisek úřadů – podává proto správní žalobu proti Závaznému stanovisku Ministerstva životního prostředí ČR

 

Městský obvod Ostrava Mariánské Hory a Hulváky chce zrušit závaznost stanovisek úřadů

Krajskému soudu v Ostravě byla doručena správní žaloba, kterou se Městský obvod Ostrava Mariánské Hory a Hulváky domáhá zrušení Závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru „CENNZO  Ostrava“, kterým má být vybudování zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.

Tato žaloba může být velmi významná, protože jejím obsahem je velmi důležitá precedentní otázka, která ještě nebyla soudy řešena.

Podstata věci: Ministerstvo ŽP vydalo souhlasné stanovisko, a obvod se s ním nehodlá smířit; a to už proto, že zařízení je blízko obytné zóny. Přesto, že proti stanovisku není možný opravný prostředek, a teoreticky tedy ani správní žaloba, protože se nejedná o rozhodnutí, obvod se o to s advokátkou Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou pokouší ze zcela nového, precedentního důvodu, kterým chce zrušit zejména závaznost podobných stanovisek. Nežádá proto soud, aby posuzoval odborný obsah stanoviska, ale chce, aby stanovisko bylo zrušeno pro svou závaznost. V žalobě se konkrétně uvádí:

„Základní právní větou, které chceme od krajského soudu dosáhnout, je to, aby stanovisko bylo zrušeno z toho důvodu, že je vydáno jako závazné, a tím výrazně omezuje, až odnímá, rozhodujícímu správnímu orgánu možnost volného správního uvážení v mezích zákona“.

Tím, že je zde závazné stanovisko, orgán, který má vydávat územní rozhodnutí, jej de facto už vydat musí – aniž by mohl věc sám posoudit. Tím se mu odpírá možnost věc skutečně rozhodnout dle svého vlastního úsudku.

„Současně se domníváme, že by soud měl vyslovit, že buď musí mít jednotka územní samosprávy a účastníci řízení právo řádného opravného prostředku proti závaznému stanovisku, nebo stanovisko nesmí být vydáno jako stanovisko závazné, ale naopak jako nezávazné, od kterého se může rozhodující správní orgán v konečném rozhodnutí odchýlit, samozřejmě na základě řádného odůvodnění“. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „V podstatě žádáme, aby soud stanovisko zrušil právě pro jeho závaznost, a přinutil tím ministerstvo vypustit slovo „závazné“ z textu. Důvod je logický - aby se příslušný správní orgán vydávající územní rozhodnutí mohl řídit vlastním úsudkem, nikoli předem nadiktovaným názorem ministerstva. Tedy ať si ministerstvo vydá souhlas, ale ten, kdo bude rozhodovat, a nese odpovědnost, ať si rozhodne podle své vlastní úvahy. Tak to ostatně předpokládá zákon. Chceme tedy jen to, co se deklaruje.“

Mgr. Patrik Hujdus: „Když se nad tím zamyslíte, je to logické. Ten, kdo vydává územní rozhodnutí, může mít desítky stanovisek, ale jen na něm musí být, jak je vyhodnotí. Proto stanoviska nesmí být závazná. Tak jsme si řekli, že budeme první, kdo to bude chtít probít. Krajský soud by pak mohl být tím, kdo nová pravidla určí.“