Informace pro chovatele k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012, kterou se stanoví pravidla pro trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů

3/1 2013

Označení psa čipem a přihlášení chovatele do evidence vede příslušný městský obvod dle trvalého pobytu nebo sídla chovatele. V našem obvodu je to kancelář č. 35a, 1. poschodí, tel. 559 459 223, email bystrianska@marianskehory.cz

Informace pro chovatele k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012, kterou se stanoví pravidla pro trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů

Označení psa čipem a přihlášení chovatele do evidence vede příslušný městský obvod dle trvalého pobytu nebo sídla chovatele. V našem obvodu je to kancelář č. 35a, 1. poschodí, tel. 559 459 223, email bystrianska@marianskehory.cz

 

 

 

Účinnost této vyhlášky je od 1. 1. 2013

Chovatel každá fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO), která drží nebo chová psa na území statutárního města Ostravy. Chovatel je osoba, která platí místní poplatek ze psa.

Označení psa čipem a přihlášení chovatele do evidence – do 30 dnů ode dne, kdy pes dovrší věku 3 měsíců.

Údaje pro evidenci chovatelů

FO - jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt,

PO – název, sídlo a IČ

Evidenční číslo čipu, datum označení čipem

Potvrzení veterinárního lékaře o označení psa čipem,

Kontaktní údaje (telefon, email)

Ukončení chovu psa, jeho úhyn, ztráta únik – chovatel ohlásí evidenčnímu úřadu do 30 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.

Přechodné období – pro psy čipem již označené – chovatel se přihlásí do evidence do 90 dnů ode dne účinnosti vyhlášky.

- pro psy čipem neoznačené - chovatel nechá označit psa do 12 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky a přihlásí se do evidence.

 

Životní situace

Dotazy