Potvrzení o občanském průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Potvrzení o občanském průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při:

  • ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
  • zadržení neplatného občanského průkazu
  • nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání
  • odevzdání občanského průkazu z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
  • odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí
  • odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu nebo členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
  • odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášením za mrtvého

  Má-li občan potvrzení o občanském průkazu, po dobu platnosti tohoto potvrzení nemá povinnost mít občanský průkaz. Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Občan starší 15. let jedná v této věci samostatně. Za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu v této oblasti omezena tak, že není způsobilý v této věci jednat, vyřizuje potvrzení o občanském průkazu soudem ustanovený opatrovník.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu s rozšířenou působnosti nebo matričnímu úřadu, že došlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití občanského průkazu. V případě odcizení občanského průkazu lze tuto skutečnost ohlásit též policii. V zahraničí ne ztráta, odcizení, zničení nebo nález občanského průkazu hlásí neprodleně nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nahlášením ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo neplatnosti občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností a u matričního úřadu. Odcizení lze nahlásit rovněž u Policie České republiky. Nahlášením uvedených skutečností dojde k zablokování občanského průkazu, který je tímto chráněn před zneužitím. Úřad vydá občanovi potvrzení o občanském průkazu, které však není dokladem totožnosti, je pouze potvrzením o tom, že občan nevlastní občanský průkaz. V případě, že po nahlášení ztráty či odcizení je občanský průkaz nalezen, je občan povinen nalezený občanský průkaz odevzdat, neboť je již neplatný, a je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky vydává toto potvrzení pouze v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu nebo při zadržení občanského průkazu, příp. je jí odevzdán nalezený občanský průkaz.

  Úřad obce s rozšířenou působností je pro Ostravu: Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů, budova G, Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava

  Matričními úřady v Ostravě jsou:

  • Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  • Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  • Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
  • Úřad městského obvodu Poruba
  • Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
  • Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
  • Úřad městského obvodu Stará Bělá
  • Úřad městského obvodu Svinov
  • Úřad městského obvodu Vítkovice
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou stanoveny.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání potvrzení o občanském průkazu se správní poplatek nehradí.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení o občanském průkazu se vydává na dobu 2. měsíců při ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení, zadržení neplatného občanského průkazu, anebo při nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání.

  Potvrzení o občanském průkazu na dobu neomezenou se vydává při odevzdání občanského průkazu z důvodu pozbytí státního občanství nebo ukončení trvalého pobytu na území České republiky anebo při požádání o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, dále při odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti a také při odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně zapisovaných údajů do občanského průkazu, je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, příp. policii. Stejnou povinnost má občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

  Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodu ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Nelze využít

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  14.08.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno