Dotační výzva pro podporu sportu a volnočasových aktivit roku 2021

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 42. mimořádné schůzi konané dne 28. 04. 2021 pod č. usn. 2077/RMObM-MH/1822/42 rozhodla o vyhlášení „Dotační výzvy pro podporu sportu a volnočasových aktivit roku 2021“ a schválila Zásady pro poskytování dotací v rámci „Dotační výzvy pro podporu sportu a volnočasových aktivit roku 2021“ (dále jen „Zásady“).

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace mohou požádat sportovní organizace, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby, realizující aktivity v oblasti sportu, volného času dětí a mládeže, působící na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch jeho občanů, které podají svou žádost v termínu od 01.06.2021 do 08.06.2021. Dotace v rámci tohoto dotačního programu jsou poskytovány za účelem podpory konkrétních akcí nebo pravidelné, zejména celoroční činnosti výše uvedených subjektů. Žádost je nutno podat na předepsaných formulářích včetně všech příloh a zároveň je nutno zaslat požadované soubory e-mailem administrátorovi dotačního programu dle Zásad.

Celkový objem alokovaných finančních prostředků v rámci „Dotační výzvy pro podporu sportu a volnočasových aktivit roku 2021“ činí 500.000 Kč, maximální výše jedné přidělené dotace činí 50.000 Kč, minimální výše dotace je stanovena na částku 10.000 Kč. 

Bližší informace a formulář žádosti je možno získat:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Oddělení kanceláře vedení

Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

administrátor dotačního programu: Jiří Kunovjánek, kancelář č. 10 (1. patro)

tel.: 599 459 211, mobil: 720 979 180, e-mail: kunovjanek@marianskehory.cz

web: www.marianskehory.czk

Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku pro podporu sportu a volnočasových aktivit  2021

ŽÁDOST o poskytnutí dotace v rámci Dotační výzvy roku pro podporu sportu a volnočasových aktivit 2021

Položkový rozpočet projektu

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Smlouva o poskytnutí dotace

Formulář pro vyúčtování dotace

Pravidla pro použití bannerů MOb MHaH

Rady a tipy pro podání žádosti

Rady a tipy pro podání vyúčtování dotace