Rozhovor s vedoucím pracoviště Městské policie Mariánské Hory a Hulváky Pavlem Balcarem

7/5 2021

Rozhodli jsme se vám představit vedoucího pracoviště Městské policie Mariánské Hory a Hulváky Pavla Balcara a požádali ho o krátký rozhovor.

Rozhovor s vedoucím pracoviště Městské policie Mariánské Hory a Hulváky Pavlem Balcarem

Povězte našim čtenářům nejprve něco o sobě.

V srpnu mi bude 50 let, jsem ženatý a s manželkou bydlíme v Ostravě-Porubě.

Mohu se zeptat na váš profesní život, než jste se ujal stávající funkce?

Po absolvování základní vojenské služby jsem se stal příslušníkem Policie České republiky. Byl jsem zařazen k Útvaru pro ochranu prezidenta a sídla prezidenta ČR, konkrétně na Oddělení ochrany bydliště prezidenta ČR. U tohoto útvaru jsem působil až do roku 2001.

Poté jsem se přestěhoval zpátky do Ostravy a v dubnu roku 2003 jsem, již jako strážník Městské policie Ostrava, nastoupil na pracoviště Mariánské Hory a Hulváky. Na tomto pracovišti pracuji s menšími přestávkami doposud. Od května roku 2010 jsem se stal vedoucím tohoto pracoviště.

Co vás vedlo k tomu, že jste se přihlásil k městské policii?

Zde mohu navázat plynule na předchozí otázku. Z osobních důvodů jsem se musel přestěhovat z Prahy zpátky do Ostravy. Nástup k Městské policii Ostrava vyplynul z předchozího zaměstnání, kdy jsem chtěl pracovat u policie nebo u obdobného útvaru. A práce u Městské policie Ostrava byla v té době možností, jak tuto vizi realizovat. S odstupem času mohu říci, že to byla dobrá volba.

Vzpomenete si ještě na první případ, který jste řešil, nebo na pokutu, kterou jste kdy udělil?

Na první případ nebo pokutu si s odstupem času již nevzpomenu. Jisté je, že to bylo někdy v roce 1992 na Pražském hradě v souvislosti se zajištěním ochrany objektu a souvisejícím protiprávním jednáním.

Jaká je aktuální personální situace ve vaší služebně?

Velmi citlivě vnímám odchody strážníků zejména k Policii ČR, případně i k jiným složkám. Ale to bude zřejmě problém téměř většiny městských policií v České republice. I přes tyto odchody je momentálně personální stav na pracovišti Mariánské Hory téměř naplněn. Takže v tomto směru mohu být spokojen.

Jaké další věci byste chtěl změnit či vylepšit?

Mou snahou je změnit zejména pohled občanů na městskou policii. Osobně se snažím vést své podřízené k tomu, aby chápali, že jsme zde pro občany našeho města, kterým máme zajistit bezpečné prostředí a být jim nápomocni při řešení této problematiky. Myslím si, že tento přístup přinese časem pomyslné ovoce. Na druhé straně musím říci, že to není mnohdy lehké. Ze zákona máme rozsah povinností, které nevyžadují vždy pouze preventivní přístup, ale i ten represivní. Mnozí občané si neuvědomují, že nikdo ze strážníků zákony, vyhlášky a nařízení, na které dohlížíme, nevymyslel. Je naší prací dohlížet na jejich dodržování. Přál bych si, aby byli občané k sobě navzájem ohleduplnější, tolerantnější. To by se nám pracovalo mnohem lépe.

Proměnila se nějak kriminalita, kterou řeší městská policie v Mariánských Horách a Hulvákách, po dobu trvání nouzového stavu?

Vzhledem k tomu, že opatření související s nouzovým stavem již nějakou dobu trvají, zaznamenal jsem pokles kriminality, a to zejména v nočních hodinách, kdy platí zákaz volného pohybu. K zásadní proměně struktury kriminality z mého úhlu pohledu nedošlo. Konkrétní rozbor kriminality ze zákona neprovádí městská policie, ale Policie České republiky.

Jaká je činnost strážníků v období nouzového stavu?

Strážníci městské policie, bez ohledu na platnost nouzového stavu, chrání bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města a v neposlední řadě se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Ale samozřejmě je toho daleko více. V době nouzového stavu přibyly navíc zejména kontroly dodržování jednotlivých vládních nařízení.

Jaký nejzajímavější, případně nejkurióznější případ jste kdy řešili?

Za ta léta, co u Městské policie Ostrava pracuji, bylo hodně událostí, na kterých jsem se přímo podílel při výkonu služby nebo je následně řešil se svými podřízenými zaměstnanci. Řada z nich byla smutná i tragická. Ty člověk raději vytěsní. Zažil jsem ale i spoustu úsměvných případů. Mohu zmínit událost, při které jeden z mých kolegů u oznamovatelky hledal – dle jejího oznámení – neviditelného brouka. Další je jedna událost v Hulvákách, při které měl muž odhánět internetové vlny v noci hasičskou sirénou.

Městská policie se věnuje také prevenci kriminality. Mohl byste nám k tomu říct něco bližšího?

Preventivní činnost strážníci realizují v rámci každodenního výkonu služby. Mám na mysli kontrolní obchůzkovou činnost v problémových lokalitách, kontroly lokalit, kde se zdržují osoby bez přístřeší. Místně příslušní strážníci-okrskáři komunikují ve svých okrscích s občany. Případné poznatky pak sami řeší, případně je následně předávají Policii České republiky. Já osobně se zúčastňuji jednání Multidisciplinárního týmu Mariánské Hory a Hulváky, kde jsou probírána různá témata, včetně těch preventivních.

Jak funguje spolupráce s vedením mariánskohorské radnice?

Vzhledem k tomu, že je doba „covidová“, je tato spolupráce omezena zejména na úrovni osobních setkání. Nicméně i přes tuto skutečnost s vedením radnice samozřejmě v otázkách bezpečnosti občanů městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky úzce spolupracujeme. Tato spolupráce je z mého pohledu na velmi profesionální úrovni.

Jste také předsedou bezpečnostní komise, což je poradní orgán rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Co tato činnost obnáší?

Předsedou této komise jsem velmi krátce. Pro mne osobně je to čest, ale současně k této pozici přistupuji s velkou zodpovědností, a to zejména ve vztahu k občanům městského obvodu. Činnost této komise spočívá v tom, že je poradním orgánem městského obvodu. Komise předkládá panu starostovi a členům rady návrhy na zlepšení bezpečnostní situace v městském obvodu, projednává návrhy a projekty na zlepšení prevence kriminality v obci. Dále komise projednává zlepšení stavu místních záležitostí veřejného pořádku, řešení problematiky stacionární dopravy, umístění městského monitorovacího kamerového systému a samozřejmě spoustu další problematiky v rámci zlepšení bezpečnosti občanů městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Máte nějaký cíl, kterého byste tímto chtěl dosáhnout?

Mým cílem je samozřejmě spokojenost občanů Mariánských Hor a Hulvák, kteří se budou v této lokalitě cítit bezpečně a budou vědět, že se můžou na strážníky Městské policie Ostrava s důvěrou obrátit. To samozřejmě nejde bez vzájemné spolupráce strážníka a občana. A v neposlední řadě je mým cílem zlepšení vnímání strážníků Městské policie Ostrava, jak jsem se již zmínil v úvodu našeho rozhovoru.

Děkujeme za rozhovor