Informace o volbách do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., volby do zastupitelstev obcí. Za den vyhlášení voleb se považuje 13. duben 2022. Dny konání voleb byly stanoveny na 23. a 24. září 2022. Na tento termín vyhlásil prezident republiky i volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, pro případné II. kolo voleb stanovil termín 30. září a 1. října 2022.

Právní úprava:

 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.,
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
 • vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,

Na území městského obvodu Mariánské Hory se uskuteční tyto volby:

 • volby do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
 • volby do Zastupitelstva města Ostravy,
 • volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 70 se sídlem Ostrava – Město.

Informace k volbám do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Informace ke kandidátním listinám:

 • Současné zastupitelstvo stanovilo pro nové volební období zastupitelstva 2022 až 2026 počet členů zastupitelstva na 15 – viz příloha č. 1.
 • Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je úřadem, kterému se podávají přímo kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (dále jen „registrační úřad“) – viz příloha č. 2.
 • Registrační úřad zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích podporující nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů – viz příloha č. 3.
 • Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu nejpozději 66 dnů před dnem konání voleb tj.  do 19. července 2022 do 16.00 hodin. Od 19. července 2022 do 25. července 2022 registrační úřad přezkoumá předložené kandidátní listiny. V této době mají volební strany možnost své kandidátní listiny doplňovat o další kandidáty nebo měnit jejich pořadí. Registrační úřad vydá rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o registraci a o odmítnutí kandidátní listiny nejpozději 6. srpna 2022. Rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce.
 • Po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny, popřípadě po uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu, registrační úřad vylosuje čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku.

Informace o delegování členů do okrskových volebních komisí:

 • Starosta stanoví minimální počet členů okrskových volebních komisí – viz příloha č. 4 (bude doplněno).
 • Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, popřípadě do Zastupitelstva města Ostravy, pokud tato podala kandidátní listinu toliko do zastupitelstva města, má právo delegovat do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka, a to nejpozději do středy 24. srpna 2022 do 16.00 hodin. Právo delegovat má i volební strana, jejichž přihláška k registraci byla ve volebním obvodu č. 70 zaregistrována pro volby do Senátu a která kandiduje toliko ve volbách do Senátu.
 • Náležitosti delegování jsou uvedeny ve volebních zákonech a na webových stránkách Ministerstva vnitra.
 • První schůzka okrskových volebních komisí včetně školení se uskuteční dne 1. září 2022 v Domě techniky na Mariánském náměstí č. 5. Pozvánka bude zaslána na adresu delegovaných členů okrskových volebních komisí a zveřejněna na úřední desce úřadu – viz příloha č. 5 (bude doplněno).

Úkoly starosty a úřadu:

 • Starosta stanoví počet a sídla volebních okrsků. Bude zveřejněno na těchto webových stránkách a na úřední desce, nejpozději do 9. srpna 2022 - viz příloha č. 6 (bude doplněno)
 • Starosta bude informovat voliče o místě a době konání voleb způsobem v místě obvyklým (zpravodaj, úřední deska, webové stránky, letáčky spolu s hlasovacími lístky) nejpozději 15 dnů před konáním voleb, to je do 8. září 2022 – viz příloha č. 7 (bude doplněno)
 • Úřad zveřejní na těchto webových stránkách telefonní spojení do všech volebních místností – viz příloha č. 8 (bude doplněno) 

Informace pro voliče:

 • Pro volby do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy.
 • Vydávají se pouze voličské průkazy pro volby do Senátu v rámci volebního obvodu č. 70 – viz příloha č. 9.
  • v současné době je možné již požádat o voličský průkaz,
  • 16. září 2022 je poslední den, kdy je možné doručit úřadu žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou,
  • 21. září 2022 je konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu,
  • 8. září 2022 je počátek lhůty, kdy úřad může začít předávat voličské průkazy.
 • Stálý seznam voličů s dodatkem pro občany jiných států EU je k nahlédnutí na úřadu městského obvodu.
 • Všechny informace k hlasování dostanou voliči ve Zpravodaji městského obvodu (bude zveřejněna na těchto webových stránkách) a spolu s hlasovacími lístky.

Kontaktní pracoviště a zaměstnanci úřadu určeni pro volby:

Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63/224, budova A, první poschodí odbor vnitřní správy a školství

 • Mgr. Karin Třaskošová – vedoucí odboru, číslo dv. 35

T +420 599 459 278
M +420 725 831 302

traskosova@marianskehory.cz

 

 • Jana Langerová – zaměstnanec pro agendu voleb, číslo dv.  35 A

T +420 599 459 276

M + 420 607 048 575

E volby@marianskehory.cz

 

 • Bc. Lenka Kuzníková – referent agendy pro volené orgány, číslo dv. 13

T + 420 599 243

M + 420 720 979 177

kuznikova@marianskehory.cz

 

 • Renáta Lepciová – evidence obyvatel a stálé seznamy voličů, voličské průkazy pro volby do Senátu, požadavky na přenosnou volební schránku

Přízemí č. dv. 2

T +420 599 486 206

lepciova@marianskehory.cz

 

 • Mgr.  Alena Michelová – seznamy voličů a volební agenda

Přízemí č. dv. 3

T +420 599 486 213

michelova@marianskehory.cz

 

 • Informace o volbách do Zastupitelstva města Ostravy a volbách do Senátu P ČR ve volebním obvodu č. 70 jsou uvedeny na webových stránkách města, informace podá odbor vnitřních věcí magistrátu.
 • Další informace a metodika je zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra - www.mv.cz /informační servis/volby.


Přílohy:

 1. Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva.
 2. Oznámení o registračním úřadu.
 3. Informace o potřebném počtu podpisů na peticích.
 4. Informace o minimálním počtu členů okrskových volebních komisí
 5. Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí (bude doplněno)
 6. Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
 7. Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb
 8. Telefonní spojení do volebních místností (bude doplněno)
 9. Seznam městských obvodů zařazených do senátního volebního obvodu č. 70