Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poslední změna: Pondělí 02.01.2012 07:38

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 2. Základní informace k životní situaci
   Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
   Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.
     Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

   Směrnice č. 24/2018 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

    

    Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

   Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci

  2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
    Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací podle tohoto zákona není počítačový program. Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).
  3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
   • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
   • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
   • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
   • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  4. Na které instituci životní situaci řešit
   • Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.
   • Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.
   • Žádost lze podat prostřednictvím odboru vnitřních věcí, kteréhokoli věcně příslušného odboru nebo na podatelně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   Odbor vnitřních věcí
   Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
   Přemyslovců 63
   709 36  Ostrava - Mariánské Hory

   Úřední hodiny:
   pondělí a středa 8:00 - 11:30     12:30-17:00

   Petra Kalvarová
   referent agendy podatelny
   599459219 4 / Ostrava , Přemyslovců 63
  6. Jaké doklady je nutné mít s sebou
    Nejsou požadovány.
  7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   Není podmínkou, aby byla žádost podána prostřednictvím formuláře.

   Formulář žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

   Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

  8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
   Pokud náklady spojené s poskytnutím informace nepřesáhnou částku 100 Kč, budou informace poskytnuty bezplatně.
   Pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada v plné výši dle ceníku, i když tato nepřesáhne 100 Kč.

   Kopie

   Jednostranná kopie – formát A4

          1,00 Kč

    

   Oboustranná kopie – formát A4

          2,00 Kč

    

   Jednostranná kopie – formát A3

          2,00 Kč

    

   Oboustranná kopie – formát A3

          3,00 Kč

    

   Jednostranná barevná kopie – formát A4

         5,00 Kč

    

   Oboustranná barevná kopie – formát A4

       10,00 Kč

    

   Jednostranná barevná kopie – formát A3

        11,00 Kč

    

   Oboustranná barevná kopie – formát A3

      21,00 Kč

    

     

    

   Technické nosiče

   Disketa

           8,00 Kč

    

   CD

            8,00 Kč

    

   Poštovné

   Dle tarifu poskytovatele poštovních služeb

   Mimořádně rozsáhlé vyhledávání

   1 hodina

      150,00 Kč

    

  9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

   Povinný subjekt posoudí žádost a:

   • brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   • poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

   Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

   • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
   • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
   • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

   Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

   Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

  10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  12. Elektronická služba, kterou lze využít

   Žádost o poskytnutí informace lze zaslat na elektronickou adresu: posta@marianskehory.cz

  13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

  14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
   • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
   • Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
   • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
   • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

     Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,  

    • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (povinnost odkázat na zveřejněnou informaci),
    • kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
    • který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytováním informací.

    Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 

    Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

    • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona,
    • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.

    O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.V případě Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je nadřízeným orgánem Magistrát města Ostravy

    Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

     Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že 

    • postup povinného subjektu potvrdí,
    • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
    • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

    Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odst. 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

    • výši úhrady nebo odměny potvrdí,
    • výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
    • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

     Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Rozhodnutí se oznamuje žadateli a povinnému subjektu.

   • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
   • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   • Související životní situace a návody, jak je řešit
   • Popis byl naposledy aktualizován

    23.01.2019

   • Datum konce platnosti popisu

    Neuvedeno

   Kontakt

   Kontaktní centrum

   844 121 314


   Spojovatelka

   599 459 102, 200


   Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
   Přemyslovců 63
   709 36 Ostrava - Mariánské Hory


   Úřední hodiny »