Změna jména, příjmení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Změna jména, příjmení

 2. Základní informace k životní situaci

  Jméno, příp. jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. žádosti jejích zákonných zástupců.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost může podat:

  • občan ČR, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR,
  • cizinec s trvalým pobytem na území ČR.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
  Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.
  Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
  Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žadatel podá písemnou žádost na matričním úřadu podle trvalého pobytu a přiloží k ní zákonem stanovené doklady. Pokud příslušný matriční úřad žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o povolení změny jména/příjmení. Po nabytí právní moci rozhodnutí, je toto předáno k zápisu matričnímu úřadu, který vede příslušnou matriční knihu. Ten na základě pravomocného rozhodnutí provede zápis do matriční knihy a vystaví nový matriční doklad (rodný, případně oddací list).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.
  V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.
  Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory

  Úřední dny:
  pondělí, středa: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  +420599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti musí být přiložen:

  • rodný, popřípadě oddací list žadatele, rodný list nezletilého dítěte nebo doklad o uzavření partnerství
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (rozvedený žadatel),
  • úmrtní list (ovdovělý žadatel),
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu),
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list partnera (žadatel, jehož partnerství zaniklo),
  • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze nahradit občanským průkazem, případně povolením k pobytu)
  • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, listina o udělení nebo nabytí státního občanství ČR)
  • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
  • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání povolení změny jména nebo příjmení činí 1.000 Kč.

  Správní poplatek za změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo příjmení dřívější činí 100 Kč.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30ti dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60ti dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména (jmen) nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, případně průkazu o povolení k pobytu pro cizince.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 15. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Za správnost návodu odpovídá útvar
 20. Datum konce platnosti popisu

  12.04.2023

 21. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Neuvedeno