Změna jména, příjmení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Změna jména, příjmení

 2. Základní informace k životní situaci

  Jméno, příp. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. žádosti jejích zákonných zástupců.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost může podat:

  • občan ČR, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR,
  • fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území ČR nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
  Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.
  Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

  Změna příjmení nezletilého se nepovolí, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popř. poručníků, příjmení pěstouna, popř. pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů.
  Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.
  V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.
  Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory

  Úřední dny:
  pondělí, středa: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  +420599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti musí být přiložen:

  • rodný, popřípadě oddací list žadatele, rodný list nezletilého dítěte nebo doklad o uzavření partnerství
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (rozvedený žadatel),
  • úmrtní list (ovdovělý žadatel),
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list partnera (žadatel, jehož partnerství zaniklo),
  • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
  • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, listina o udělení nebo nabytí státního občanství ČR)
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
  • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
  • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání povolení změny:

  • příjmení hanlivého nebo směšného Kč 200,-
  • příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení Kč 300,-
  • jména nebo příjmení v ostatních případech Kč 3.000,-

  Lze platit v hotovosti na matrice nebo bezhotovostně v pokladně úřadu.

  Poznámky:

  Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

  Za změn příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jeden poplatek.

  Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30ti dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60ti dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména (jmen) nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, případně průkazu o povolení k pobytu pro cizince.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možné zaslat prostřednictvím datové schránky.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  12.03.2024

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno