Projednávání přestupků

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Projednávání přestupků

 2. Základní informace k životní situaci

  Správní orgány jsou z úřední povinnosti povinny projednávat přestupky. Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Za přestupek je odpovědný ten, kdo v době spáchání přestupku dovršil hranici 15 let a je příčetný.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Každý občan, který je přestupkem postižen či poškozen nebo byl svědkem přestupku.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přestupek lze oznámit Policii ČR, Městské policii nebo přímo správnímu orgánu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Každý občan může podat písemně nebo ústně do protokolu oznámení o spáchání přestupku.

  Řízení o přestupcích proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. b) nebo c), odst. 2 písm. b), § 8 odst. 1 nebo odst. 3 zák. č. 251/2016 Sb. spáchané mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo § 7 odst. 2 písm. a) zák. č. 251/2016 Sb. může správní orgán zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

  Přestupek projednává správní orgán, který je místně příslušný k projednání přestupku, tj. v místě, kde ke spáchání přestupku došlo. Místně příslušný správní orgán může věc k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor vnitřní správy a školství, Přemyslovců 63, Ostrava-Mariánské Hory

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádné

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro zahájení řízení je 30 dnů. Promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku, přičemž dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Délka promlčecí doby činí 1 rok nebo 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení je obviněný ze spáchání přestupku, poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  urad@marianskehory.cz - podání musí být vždy elektronicky podepsáno

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  14.08.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno