Dítě bez péče rodičů - úmrtí, náhlé onemocnění, opuštění dítěte aj.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Jde o případy, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných ze jeho výchovu a není zde jiná osoba, která by na se mohla o dítě postarat.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě bez péče rodičů - úmrtí, náhlé onemocnění, opuštění dítěte aj.

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není zde žádná jiná osoba, která by na toto období mohla péči o dítě zajistit.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto oznámení (upozornění) lze učinit různými způsoby, a to jak osobně, telefonicky, písemně formou dopisu, ale i e-mailem. Je samozřejmostí, že se prověřují i anonymní upozornění. Ve smyslu § 57 zákona číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je osoba, která předala upozornění chráněná mlčenlivostí (anonymita).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlásit skutečnost, že se dítě ocitlo bez péče odpovědné osoby.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Ostravy, tj. všechny úřady městských obvodů včetně magistrátu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Statutátní město Ostrava

  odbor sociálně-právní ochrany dětí

  ul. Přemyslovců 65

  budova "B"

  709 00   Ostrava-Mariánské Hory

  Úřední hodiny:

  Pondělí         08:00 - 11:30         12:30 - 17:00

  Středa          08:00 - 11:30         12:30 - 17:00

  I v ostatních dnech je možné kontaktovat jakéhokoli zaměstnance odboru sociálně-právní ochrany dětí, který poskytne poradenskou službu nebo předá konkrétní informace příslušnému zaměstnanci. Nejlépe po předchozí telefonické domluvě dle kontaktního seznamu.

  Bc. Jitka Jemelková, DiS.
  sociální pracovník
  599459217 12 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Ivana Kopecká
  sociální pracovník
  599459271 10 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Mgr. Zuzana Policarová
  sociální pracovník
  599459271 10 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Bc. Nelly Svobodová
  sociální pracovník
  599459270 11 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Mgr. Petra Štenclová
  vedoucí odboru
  599459229 13 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při řešení této životní situace nejsou zapotřebí konkrétní formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovišť.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané věci podat důležité informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s pracovníky odboru sociálně-právní ochrany dětí.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ustanovení § 53 odst. 5, lze rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte uložit orgánem sociálně-právní ochrany  pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c) - nespolupracuje. Pokutu lze uložit opakovaně. Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy byla povinnost porušena. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  24.07.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno