Odbor právní

Řeší:

Odboru právnímu jsou svěřeny zejména níže uvedené činnosti v samostatné působnosti:

  • zastupuje městský obvod v soudních řízeních, u exekutorů a notářů
  • ve vztahu k nájmům bytů realizuje vymáhání dlužného nájemného a vyúčtování záloh na služby, zajištuje dohody o splátkách a uznání dluhů, podává přihlášky pohledávek do dědického a insolvenčního řízení,
  • zajišťuje vymáhání nedobrovolného plnění finančních závazků ze smluv a dohod vzniklých při všech závazkových vztazích, úroků z prodlení, smluvních pokut,
  • v rámci úřadu zpracovává písemná právní stanoviska, vytváří a připomínkuje smlouvy, dodatky a jiné smluvní úkony, podklady pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu a spolupracuje na přípravě interních předpisů.

V přenesené působnosti odbor vykonává

  • agendu na úseku přestupků a dále
  • v souvislosti s výkonem funkce veřejného opatrovníka ve věcech osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům se podílí na přípravě právních úkonů a jiných písemností,
  • spolupracuje na úkonech dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • připravuje podklady pro zápis údajů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Mgr. Vojtěch Bednařík
vedoucí odboru právního
Ing. Martina Jiříková
referent agendy přestupků
Renáta Krupicová Rajnošková, DiS.
referent agendy majetkové správy
Karla Kupčíková
referent státní správy a přípravy přestupků
Mgr. Alžběta Miklášová
referent agendy přestupků
Bc. Petra Němcová, DiS.
referent agendy pohledávek