Povolení provozu výherních hracích přístrojů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení provozu výherních hracích přístrojů

 2. Základní informace k životní situaci

  Rozhodnutí o povolení provozu výherního hracího přístroje (VHP) se vydává ve správním řízení na základě písemně podané žádosti žadatele.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žadatelem je právnická osoba (akciová společnost), která je provozovatelem VHP.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel v žádosti o povolení provozu VHP uvede: plný název právnické osoby, sídlo, místo podnikání, popř. další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat ve správním řízení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o povolení provozu VHP.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, finanční odbor, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava- Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách

  Pondělí

  8:00 - 11:30

  12:30 - 17:00

  Středa

  8:00 - 11:30

  12:30 - 17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Rozhodnutí o povolení provozu VHP se vydává ve správním řízení na základě písemně podané žádosti žadatele a předložení dokumentů:

  • výpis z obchodního rejstříku,

  • prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast,

  • potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,

  • prohlášení žadatele, že finanční prostředky základního kapitálu a jistoty nepocházejí z půjček a úvěrů,

  • seznam VHP umístěných v provozovně,

  • osvědčení o provozuschopnosti VHP,

  • jména osob odpovídajících za zákaz vstupu osob mladších 18-ti let do místa schváleného pro stálé umístění VHP; pověřené osoby svým podpisem stvrdí souhlas s pověřením,

  • návod na hru VHP,

  • návštěvní řád herny s uvedením odpovědné osoby,

  • herní plán kumulované výhry a popis hry,

  • smlouva o zajištění odborného servisu včetně kopie výpisu z obchod. rejstříku fyzické nebo právnické osoby zajišťující servis,

  • způsob a podmínky manipulace s VHP,

  • plné moci k jednání.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Není předepsaný formulář.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí 5.000,- Kč za přijetí žádosti o povolení provozu VHP a jeho splatnost je před vydáním rozhodnutí o povolení provozu VHP.

  Možnosti úhrady poplatků:

  • v hotovosti - na pokladně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,

  • bezhotovostně – převodem na účet č. 19-1649321399/0800, variabilní symbol – sdělí správce poplatku,

  • poštovní poukázkou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ve věci povolení provozu VHP se ve správním řízení, na základě písemně podané žádosti žadatele a předložení příslušných dokumentů, vydává rozhodnutí o povolení provozu VHP. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení (podání žádosti).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - ID datové schránky: nrcbfsn pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, které lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

  Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení správního orgánu,

  • označení odvolatele,

  • číslo jednací, popř. jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,

  • uvedení důvodu, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,

  • označení důkazních prostředků k tvrzení o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokutu do výše 150.000,- Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje VHP bez povolení nebo je provozuje v rozporu s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy nebo v rozporu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.10.2014

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno